جنگ زمینی در خلیج فارس

نویسنده

چکیده

جنگ عراق و متحدین به رهبری آمریکا، رویداد نظامی مهمی از نظر گرفتن تجربه و درسهای تاکتیکی و استراتژیک به حساب می آید. در این جنگ، ارتش عراق، علیرغم همه ادعاهای پرطمطراق، زرادخانه مجهز، نیروی زرهی، هوایی، موشکی دست پرورده استکبار غرب و شرق و همپالگیهای عرب آنها، همچون برق در مقابل ارتش حریف ذوب شد. برای بسیاری از ناظران، که حداقل جنگی سخت(و نه پیروزی عراق) را پیش بینی می کردند، این رویداد، موجب حیرات و شروع تحلیل و تفسیرهای مختلف گردید و هر یک، از زاویهای به علت یابی شکست سریع نیروهای عراقی پرداختند عده ای آنرا از زاویه تکنولوژی برتر تحلیل کردند، عده ای پیروزی متحدین را به استراتژی عملیاتی برتر نسبت دادند و غیره. مقاله حاضر، ضمن بررسی سیر رویدادها و فعل و انفعالات نظامی که منتج به جنگ شد، پیروزی متحدین را به پرسنل برتر، اندیشه های برتر، تکنولوژی برتر و سیستم اطلاعاتی برتر متحدین نسبت می دهد. صرفنظر از سه عامل آخری، عامل پرسنل برتر، جای بحث و تردید بسیاری دارد.

کلیدواژه‌ها