مجازات جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق: یک موفعیت بحرانی برای نظم نوین جهانی

نویسنده

چکیده

در زمان چاپ مقاله، 9 فوریه 1993، دبیرکل ملل متحد، اولین گزارش موقت کمیسیون کارشناسان جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق را تسلیم رئیس شورای امنیت کرد. گزارش مزبور نتیجه می گیرد که: "صلاحیت قضایی در مورد جنایات جنگی بر اساس اصلی جهانی بوده و بر این اساس به همه دولتها، خواه طرفین مناقشه باشند یا نباشند، اعطاء می گردد." افزون بر این، گفته شده که اصل جهانی مزبور، مانند سایر جنایات علیه بشریت می تواند در مورد نسل کشی نیز اعمال شود. کمیسیون ابراز می دارد که: "به عقیده شورای امنیت یا دیگر ارکان صلاحیتدار ملل متحد خواهد بود که در ارتباط با رویدادهای یوگسلاوی سابق یک دادگاه بین المللی ویژه ایجاد نمایند. کمیسیون بر این باور است که چنین تصمیمی در راستای وظایفش می باشد."

کلیدواژه‌ها