توپخانه و سیر تحولات آن در ایران

نویسنده

چکیده

پیدایش توپخانه، در بستر تاریخ نظامی ایران تحولی را پدید آورد، که سپس خود نیز تحت تأثیر این تحول قرار گرفت. تأثیر و تأثر متقابل توپخانه و تحولات نظامی ترکیبی را بوجود آورد که نتیجه منطقی آن را تاریخ نظامی این کشور نشان می دهد و تصویری از آن در این مقال ارائه می شود. توپخانه به عنوان سلاحی کارآمد در عرصه های نبرد، بالضروره مورد توجه و استفاده قرار گرفت. ضعف و یا فقدان آن موجب شکست و وجود و قوت آن، پیروزیهایی را در پی داشت. کم مواردی که در آنها ضعف توپخانه در سایه درخشش فرماندهی قوی و نبوغ نظامی سرداران قرار گرفته باشد و باز هم موجب پیروزی شده، بسیار کم روی داده است، اما فقدان توپخانه نتیجه ای نداشت.

کلیدواژه‌ها