بخش نظامی و اقتصاد

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر با نام"بخش نظامی و اقتصاد"( به عنوان مقدمه بر کتاب"ساختار صنعت دفاع(("، توسط کسانی نگاشته شده که در مورد تحلیل اقتصادی بخش نظامی و هزینه های دفاعی صاحب نظر هستند. در پیشگفتار کتاب مذکور، نویسندگان، برخی از عناوینی را که نقش صنایع دفاعی در ساختار صنعتی و اقتصادی جوامع مدرن را روشن می سازند، به صورت ذیل بیان کرده اند.

کلیدواژه‌ها