کنترل تسلیحات غیرمتعارف؛ ضرورتها و موانع

نویسنده

چکیده

کنترل تسلیحات غیرمتعارف- که سلاحهایی با قدرت تخریب بسیار زیاد را شامل می شود- در وهله اول و قبل از هر چیز دارای ابعاد اخلاقی- انسانی است. تلاش برای محدود کردن آسیبهای ناشی از جنگ به افراد درگیر در جنگ به افراد درگیر دو طرف متخاصم و پیشگیری از سرایت صدمات جنگی به افراد غیرنظامی و خارج از منطقه جنگی همواره به عنوان ارزشی انسانی مورد توجه بوده است. حتی مصونیت نظامیان درگیر در جنگ که دست از مخاصمه می کشند و تسلیم می شوند و یا به علت صدمات جنگی و جراحات وارده از ادامه جنگ باز می مانند و گروههای امدادی که نه به علت کار نظامی و جنگی بلکه برای کمک رسانی به آسیب دیدگان جنگ در جبهه ها حضور می یابند به علت ابعاد اخلاقی و انسانی از قدیم الایام سعی بر مراعات آن در جنگها بوده است. شکل گیری قواعد الزام آور حقوقی تحت عنوان"حقوق جنگ" نیز به منظور وادار ساختن طرفهای درگیر در جنگ برای رعایت این جنبه های اخلاقی بوده است.

کلیدواژه‌ها