دکترین و سیاستهای دفاعی امنیتی فرانسه از جنگ دوم جهانی تاکنون

نویسنده

چکیده

ساختار هرج و مرج گونه حاکم بر عرصه بین المللی و فقدان قدرت مرکزی در این سیستم، دولتها را وادار می کند که برای کسب قدرت بیشتر و تأمین افزونتر امنیت و منافع ملی خود گام بردارند. کشور فرانسه نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه وجود ویژگیهایی همچون میل بازگشت به عظمت گذشته و احساس عدم امنیت در این کشور، باعث تقویت خواسته مذکور گردیده است. به عبارت دیگر فرانسویها و رهبران آنان از یک سو همیشه خواهان تجدید عظمت فرانسه و افزایش نقش جهانی آن بوده اند و از سوی دیگر به علت درگیریها و جنگهای متعدد این کشور در سده های اخیر، تفکر تأمین امنیت و احساس ناامنی(از دشمنان احتمالی) جزء نگرانیهای دائم آنها گردیده است.

کلیدواژه‌ها