اقتصاد امنیت ملی

نویسنده

چکیده

"امنیت ملی" چنان که در تعاریف آمده است همانگونه که قدرت نظامی را در بر می گیرد توان اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می شود. یک اقتصاد سالم نقش دوگانه ای را بازی می کند: از یک سو به عنوان یکی از ارزشهای مورد توجة ملت برای دستیابی به امنیت است و از سوی دیگر، ابزاری است برای کسب قدرت نظامی به ویژه، بخش نظامی برای{تقویت} نظامیان و ابزار جنگی مورد نیاز آنان به بخش غیر نظامی اقتصاد وابسته است.

کلیدواژه‌ها