برداشتهای متفاوت از امنیت ملی

نویسنده

چکیده

مفهوم امنیت ملی موضوع اساسی و تکراری در ادبیات بجا مانده از دانشمندان علوم سیاسی، سیاستمداران و رهبران نظامی است. با این همه، تعریف واحدی از آن در دست نیست. برخی امنیت ملی را با توانایی یک ملت برای تأمین منافعش مترادف دانسته اند و گروهی آن را نبود تهدید و وجود تأمین تعریف کرده اند. دسته ای نیز وجود امنیت ملی و تلاش برای روشن کردن این مفهوم، ابهام همچون سایه ای همیشه به همراه این مفهوم است. سالها تلاش نظریه پردازان علم سیاست و روابط بین الملل نیز نتوانسته است قفل این ابهام را بگشاید. هنوز وصف آرنولد والفرز از امنیت ملی به صورت "سمبلی ابهام آمیز 1??" جای خود رادارد. از این رو زمینه برداشتهای متفاوت از امنیت ملی فراهم آمده است. هر فردی تحت شرایطی که در آن به سر می برد و با توجه به دیدگاهی که نسبت به جهان سیاست دارد به تعریف امنیت ملی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها