درآمدی بر سیر تحول اندیشه استراتژی

نویسنده

چکیده

این نوشته مروری اجمالی دارد بر تقاط عطف تاریخی و تأکیدات اصلی در اندیشه استراتژی از جنبه دفاعی (نظامی). فرض بر این است که صرف نظر از وجوه افتراق میان کشورها و خط مشیهای سیاسی - نظامی آنها، این سیاستها (و بالطبع مطالعات در مورد آنها) مشابهتهای بسیاری دارند.

کلیدواژه‌ها