جنگ روانی غرب علیه ایران

نویسنده

چکیده

جنگ روانی را می توان کوششی نظامدار و برنامه ریزی شده برای تخریب یا تضعیف روحیة حریف یا دشمن تعریف کرد. می توان گفت که جنگ روانی اگر بیش از جنگ تسلیحاتی در شکست دشمن اهمیت نداشته باشد، کمتر از آن حائز اهمیت نیست. به همین دلیل تقریباً در تمامی جنگها به ویژه در دوره های اخیر، جنگ روانی یک بخش مهم از برنامة جنگ را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها