سلاح شیمیایی و جنگ خلیج فارس: سگی که پارس نکرد

نویسنده

چکیده

با وجود این تهدید که عراق در جنگ خلیج(فارس) از سلاحهای شیمیائی استفاده می کند، اما چنین نشد. شاید بتوان ترس از مقابله به مثل را عامل اصلی(این خودداری) برشمرد، البته شرایط صحنه نبرد(از جمله زمان سریع عملیات، انهدام سیستم های پرتاب کننده و اوضاع جوی) نیز نقش مهمی در تصمیم گیریهای بغداد بازی کرده اند. امروزه بری کنترل سلاحهای شیمیائی، انگیزه های مهمتری وجود دارد. با وجود این کشورهای جهان سوم شاید به این نتیجه رسیده باشند، که تصور عمل مقابله به مثل موجب شده است که عراق از سلاحهای شیمیائی بهره نبرد، و از این رو(برای بدست آوردن امنیت در رویاروئی با سلاحهای شیمیایی دشمن) سلاحهای نبرد کنند.

کلیدواژه‌ها