سیاستهای اقتصادی در بحران و جنگ

نویسنده

چکیده

در ادبیات کلاسیک اقتصادی شرایط رکودی که بیکاری و کاهش بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی و تنزل قیمتها از ویژگیهای آن است، بحران نامیده می شود. در اینجا منظور از بحران حالتی است که به سبب بروز جنگ و محاصره اقتصادی برای واحدهای تولیدی به وجود می آید و در نتیجه دسترسی تولید کنندگان به بازارهای مواد اولیه و یا بازارهای فروش محصولات خود در خارج از کشور به حداقل می رسد و این امر، رکود یا توقف تولید را باعث می شود و در برخی حالات نیز با رکود تورمی همراه است.

کلیدواژه‌ها