کاربرد مفهوم توانمندسازی منابع انسانی در سازمانهای نظامی با تاکید بر سپاه

نویسنده

چکیده

کاربرد مفهوم توانمندسازی منابع انسانی در سازمانهای نظامی با تاکید بر سپاه

کلیدواژه‌ها