رهبری و بسیج اجتماعی در جنگ: نمونه دفاع مقدس

نویسنده

چکیده

بسیج جامعه برای دفاع از کشور،همواره از مهمترین دغدغه های رهبران سیاسی و نظامی کشورهاست.

کلیدواژه‌ها