چرخه راهبردی و الزامات سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

اصولاً چرخه‎ی راهبردی یکی از مهم‎ترین متغیرهای شکل‎دهنده به سیستم دفاعی کشورها است. این چرخه با ویژگی‌های خاص خود عملاً نوع سیستم دفاع راهبردی کشورها را تعیین می‌نماید. در این میان، قدرت‌ها و واحدهایی که در درون چنین سیستمی قرار گرفته‌اند و از ویژگی خاصی مانند ویژگی ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک برخوردار می‌باشند، به صورت مشخص تحت تأثیر چنین چرخه‌ای خواهند بود. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به‎عنوان یکی از قدرت‎های مهم منطقه‌ای و به‎دلیل ویژگی‌های ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک از این ناحیه با تهدیدات راهبردی مختلفی روبرو می‌باشد و به‎دلیل حضور قدرت‎های فرامنطقه‌ای و مداخله‌گر در سیستم‌های تابعه‎ی آن مجبور به طراحی نظام‌های مدیریتی خاصی است. بنابراین، این پژوهش بر محوریت این پرسش اساسی شکل می‌گیرد که تأثیر چرخه‎ی راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر نوع سیستم دفاع راهبردی آن چگونه است؟ این پژوهش در پاسخ به پرسش اصلی بر این باور است که این چرخه‎ی راهبردی، سیستم دفاع راهبردی بومی شبکه‌ای را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهد کرد. این مقاله ضمن بررسی چرخه‎ی راهبردی شبکه‎ی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، مدل سیستم دفاع راهبردی بومی شبکه‌ای را ارائه می‎نماید.

کلیدواژه‌ها