نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران

نویسنده

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

قرار گرفتن ایران در منطقه‎ی خاورمیانه و تهدیدات مختلف از سوی آمریکا و اسرائیل موجب شده تا بحث تأمین امنیت به موضوعی جدی برای مسئولان ایران تبدیل شود. سؤال اصلی که در این رابطه مطرح می‎گردد، این است که راهبرد بازدارندگی ایران برای مقابله با این تهدیدات بر چه مؤلفه‏هایی استوار است و تاکنون چه عملکردی داشته است؟ در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه‎ی اصلی پژوهش به نقش بارز راهبرد بازدارندگی در تأمین امنیت کشور اشاره کرده و مهم‎ترین مؤلفه‏های آن را در دو بعد بازدارندگی سنتی و موشکی مورد بررسی قرار می‎دهد. برای این منظور از روش کتابخانه‎ای استفاده شده است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد با وجود تلاش برای منزوی‎سازی ایران و اعمال تحریم‎های تسلیحاتی، این راهبرد به خوبی توانسته تهدیدات نظامی علیه ایران را دفع نماید، به همین خاطر ماهیت تهدیدات علاوه بر بعد سخت‎افزاری بعد نرم‎افزاری نیز پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها