دکترین نبرد زمینی در محیط جنگ ناهم‌تراز با رویکرد دفاع همه‌جانبه

نویسنده

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

با توجه به شرایط عدم قطعیت محیطی و تهدیدات متصور نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران که با شرایط جنگ در گذشته در قالب محیط‌های هم‎تراز متفاوت می‌باشد و با وجود اختلاف و شکاف فاحش فناوری نظامی بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با نیرو‌های نظامی دشمن (استکبار جهانی)، مقاله‎ی حاضر در قالب یک پژوهش توسعه‌ای- کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از تجارب و نظرات کارشناسی و سوابق مطالعاتی و کاری محقق در این موضوع و با مقایسه‎ی تطبیقی داده‌های گردآوری شده و با هدف تبیین اصول، قواعد و ملاحظات اساسی نبرد زمینی با تأکید بر دفاع همه‎جانبه متناسب با نیازهای عملیاتی صحنه‎ی جنگ احتمالی آینده در قالب محیط نبرد ناهم‎تراز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر چیستی اصول، قواعد و ملاحظات اساسی نبرد زمینی، ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری و تبیین مجدد دکترین نبرد زمینی فوق و با تأیید فرضیه‎ی تحقیق، نتایجی به‌دست آمد که اصول و قواعد نبرد زمینی موجود با رویکرد جنگ هم‎تراز پاسخ‌گوی کامل نیاز‌های عملیاتی در صحنه‎ی نبرد احتمالی آینده نخواهد بود؛ بنابراین، ضرورت جایگزین نمودن دکترین نبرد زمینی با تأکید بر دفاع همه‎جانبه در قالب عملیات‌های دفاع سرزمینی، از قبیل دفاع ثابت منطقه‌ای، دفاع ضدهلی‌برن، دفاع از کوی و برزن، دفاع متحرک، تک شبانه و عملیات ویژه با رویکرد جنگ ناهم‎تراز اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها