بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران بر امنیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

نویسنده

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

هدف اصلی و عمده‎ی‎ این پژوهش بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران بر امنیت منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای می‎باشد. این پژوهش به‎دنبال آن است که با شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار در اتخاذ سیاست جمهوری اسلامی ایران در این مورد بپردازد. در این راستا، در این پژوهش به منظور مستند کردن و فهم بهتر مباحث سیاست امنیتی ایران از نظریه‎ی امنیت منطقه‎ای بری بوزان استفاده شده است. در این نظریه اشاره شد که امنیت بعد از جنگ سرد تنها محدود به حوزه‎ی نظامی نبوده و استفاده‎ی وسیع‎تر از آن که شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همرام بعد نظامی آن را در بر دارد، مورد نظر می‎باشد. در این ارتباط در این پژوهش سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دو بعد امنیت منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای به‎خصوص در منطقه‎ی خاورمیانه به آن پرداخته شده است، و در آن اولویت‎های ایران در رابطه با مسائل امنیتی به صورت موردی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها