سخن سردبیر

نویسنده

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

خاورمیانه کانون اصلی اهداف راهبردی ایران است. مخاصمه جمهوری اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی و رقابت کنونی آن با همسایه‌ها (به ویژه عربستان سعودی و ترکیه)، باعث اهمیت بیش از پیش این منطقه برای تقویت نفوذ و بازدارندگی علیه دشمنان تبدیل شده است. حمایت از شرکای منطقه ای برای کسب مزیت راهبردی نسبت به رقبا و برقراری روابط اقتصادی با همسایگان از جمله اقداماتی است که در راستای این اهداف به خدمت گرفته شده اند، اقداماتی که هرچند با موفقیت های همراه بوده، اما سوء استفاده برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از موج بیداری اسلامی در منطقه ما را به سازمندی مداوم با این محیط ناپایدار راهبردی وادار می سازد.
....

کلیدواژه‌ها