فرصت‎ها و چالش‎های عمق‎بخشی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان

نویسندگان

1 تهران

2 تهران حکیمیه بلوک 14.1

چکیده

ضمن آن‎که فرصت‎های قابل توجهی برای عمق‎بخشی مطلوب جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان وجود دارد، چالش‌های عمده‌ای نیز در مسیر آن قرار دارد. هدف این مقاله بررسی این فرصت‌ها و چالش‌ها در جمهوری آذربایجان پس از استقلال در سال 1991 می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و سعی می‌شود به این سؤال اساسی که چه فرصت‌هایی برای عمق‌بخشی مطلوب جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان وجود دارد و کدام چالش‌ها در عمق‌بخشی مطلوب جمهوری اسلامی ایران در این جمهوری تأثیرگذار می‌باشند؟ پاسخ مناسب ارائه گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران از فرصت‌های عمده‌ای برای عمق‌بخشی در آذربایجان برخوردار است. با این حال، در مقام عمل، نتوانسته است از این فرصت‌ها به‌نحو شایسته‌ای استفاده کرده و به عمق‌بخشی مطلوب خود دست یابد. چالش‌های محیط داخلی آذربایجان از قبیل نوع حاکمیت سیاسی، برداشت‌های ذهنی و ایدئولوژی سیاسی و حضور روزافزون بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جمهوری آذربایجان، از موانع اساسی عمق‌بخشی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها