نقش عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در ارائه‎ی الگوی سیاسی به شیعیان جهان

نویسندگان

تهرانپارس خ 196 خ 182 پ 23

چکیده

پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران نظام دوقطبی خداگرا- بشرگرا، موقعیت ژئوپارادایم ایران به‎عنوان مرکز جهان خداگرا، برای رهایی از سلطه‎ی بیگانگان بوده است. جمهوری اسلامی ایران به‎عنوان تنها کشور اسلامی جهان با حاکمیت ولی فقیه شیعه، نشانگر موقعیت ژئوپلیتیک منطقه‌ای و شیعی در غرب آسیا می‎باشد. مقاله‎ی حاضر در پی پاسخ این سؤال است که «آیا موقعیت ژئوپلیتیکی نظام جمهوری اسلامی ایران، قابلیت ارائه‎ی الگوی سیاسی به شیعیان جهان را دارد؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق توسعه‌ای است.
یافته‎های تحقیق نشان داد که عوامل ژئوپلیتیکی هم‎چون جمعیت شیعیان، وضعیت منطقه‌ای و جایگاه قدرت بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان مؤثر است و جمهوری اسلامی ایران با به‎کارگیری راهبردهای عمق‎بخشی شیعی، توانسته عمق راهبردی خود را در سطح جهانی گسترش دهد. نوع واکنش کشورها به انقلاب اسلامی ایران، حکایت از تغییر رفتارهای سیاسی شیعیان جهان با الگوبرداری سیاسی از نظام جمهوری اسلامی ایران داشته و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران به‎عنوان یک عامل مهم و اثرگذار قابلیت الگوسازی سیاسی برای شیعیان جهان را دارد.

کلیدواژه‌ها