کاربست سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و راهبرد نظامی

نویسنده

تهران-لویزان- کوی شهید هاشمی نژاد- بلوک5 پلاک1

چکیده

این تحقیق با هدف کاربست سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و راهبرد نظامی انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش زمینه‎ای- موردی انجام گردیده است. جامعه‎ی آماری 227 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه‎ی 68 نفر تعیین شده است. سیاست دفاعی چندگانه و قابلیت‎محور راهنمای عمل و چارچوبی برای راهبرد دفاعی بوده و منجر به اقتدار دفاعی همه‎جانبه و اقتدار نظامی قابلیت‎محور می‎گردد. اقتدار دفاعی و نظامی از طریق راهبرد بازدارندگی تهاجمی که رازآمیز و مبتنی بر ارعاب است، به‎دست می‎آید. سیاست دفاعی از طریق انعقاد پیمان‎های نظامی باعث ایجاد محیط امنیتی کم‎خطر و همگرایی با سایر کشورهای جهان می‎شود. راهبرد دفاعی با به‎کارگیری مؤلفه‎های قدرت ملی مانع از به‎وجود آمدن تهدیدات نظامی و جنگ سخت می‎گردد. راهبرد نظامی در نحوه‎ی سازماندهی نیروهای مسلح و انتخاب سیستم‏های جنگ‎افزار جهت اجرای مأموریت‎‎های محوله مؤثر می‎باشد. سیاست دفاعی ارزش‎محور و انسان‎محور علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ مقاومت، باعث تقویت روحیه‎ی استکبارستیزی و صهیونیسم‎ستیزی می‎شود.

کلیدواژه‌ها