مؤلفه‏ها و شاخص‏های نظامی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه

نویسندگان

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) دانشکده علوم و مهندسی دفاعی حسن یزدانی

چکیده

روابط ایران و ترکیه، پس از انقلاب اسلامی ایران، تحت تأثیر عواملی چون اسلام‏گرایی، رقابت ژئوپلیتیکی، رقابت به‎منظور هژمون منطقه‎ای، اقتصادی و سیاسی بوده است. هر دو کشور ایران و ترکیه بر یکدیگر تأثیر دارند و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از این کشور مهم تأثیرپذیر می‎باشد، اما در این سال‎ها روابط دفاعی و نظامی دو کشور پیشرفتی نداشته‎اند. هدف از این تحقیق شناخت ترکیه و دستیابی به مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظامی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه و تعیین میزان تأثیر آنها بر روی یکدیگر می‎باشد.
در این پژوهش‌، نوع تحقیق «کاربردی- توسعه‌ای» و روش تحقیق «توصیفی‌- تحلیلی» و سؤال اصلی تحقیق «مؤلفه‏ها و شاخص‏های نظامی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه کدام است؟» می‏باشد. مدل مفهومی برگرفته از نظرات اساتید با پرسش‏نامه‎ی طیف لیکرت خودساخته به آزمون خبرگان گذاشته شد، با ضرایب آلفاگرونباخ 0.956 و لاشه‎ی بیش‎تر از 0.8 پایایی و روائی آن تأیید گردید. در نهایت، با آزمون فریدمن، همبستگی و تحلیل بارهای عاملی، روابط دفاعی امنیتی با دو مؤلفه‎ی همگرایی و واگرایی نظامی و 19 شاخص به تأیید رسید.

کلیدواژه‌ها