نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر

نویسندگان

اصفهان خیابان معراج کوچه خادمی بن بست شادمان پلاک 12

چکیده

مصر از دیدگاه سیاسی و فرهنگی یکی از مهم‏ترین کشورها در جهان عرب و خاورمیانه ‌است که همواره رابطه‎ای پیچیده را بین ارتش، حکومت و گروه‎های اسلام‎گرا تجربه نموده است. در همین راستا، بررسی این رابطه‎ی پیچیده به‎خصوص پس از بروز بیداری اسلامی و تحولاتی که ناشی از حضور پررنگ نظامیان در مصر پس از مبارک می‎باشد، حائز اهمیت است. بنابراین،، در این پژوهش به بررسی نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر پرداخته شده است. یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که در مقطع پیش از پیروزی انقلاب، سیاست و جهت‏گیری ارتش عبارت بود از تلاش برای نزدیکی به ملت و افزایش مشروعیت مردمی خود، با هدف تصدی پست‏های سیاسی و تقویت جایگاه خود در نظام پساانقلابی. پس از پیروزی انقلاب و سقوط مبارک نیز نظامیان کوشیدند با تثبیت جایگاه خود در قانون اساسی و امنیتی کردن فضا، پایه‏های قدرت خود را تحکیم ببخشند. از سوی دیگر، سیاست نظامیان مصر این است که با معرفی اخوان‏المسلمین به‎عنوان عامل بی‎ثباتی و رواج خشونت در مصر و نیز تفرقه در بین گروه‏های اسلام‎گرا، روند بیداری اسلامی را در مصر مهار کنند.

کلیدواژه‌ها