دینامیک قدرت، بن‎بست راهبردی و الگوهای جنگ در سیاست بین‎الملل نوین

نویسنده

تهران -دانشگاه ه تهران-دانشکده حقوق و علوم سیاسی -گروه روابط بین الملل

چکیده

اصولاً سیستم بین‎الملل به گروه‏های مختلفی به‎ویژه سیستم‎های خطی و غیرخطی تقسیم می‎گردد. در عصر نوین سیستم بین‎المللی پیچیده به‎عنوان چارچوب نظم نوین دارای دینامیک‎های مختلفی است. دیتامیک قدرت یکی از مهم‎ترین این دینامیک‎ها می‎باشد که در برخی وضعیت‎ها ممکن است به جنگ منتهی شود. تحول سیستم بین‎الملل و به تبع آن، دینامیک قدرت آن، الگوهای جنگ را تغییر می‎دهد. به‎ این جهت، تجزیه و تحلیل روابط بین این دینامیک و الگوهای جنگ از جمله علائق اصلی این مقاله را تشکیل می‎دهد.
در همین راستا، پرسش بنیادین این است که دینامیک‎های سیستم پیچیده و آشوبی سبب شکل‎گیری چه الگوهایی از جنگ در روابط بین‎الملل می‎شوند؟ در پاسخ به‎ این پرسش، فرضیه‎ی اصلی این است که دینامیک قدرت به‎عنوان مهم‎ترین دینامیک در سیستم بین‎الملل پیچیده و آشوبی، معطوف به تعادل و ثبات‎سازی سیستمی است. بر اثرکارکرد دینامیک قدرت وضعیت ثبات راهبردی بین واحدها شکل می‎گیرد که در این وضعیت واحدها در تحمیل اراده‎ی خود بر دیگری ناتوان می‎باشند. به‎ این جهت، جنگ بین چنین واحدهایی ناممکن می‎نماید. بدین ترتیب، به دلیل ویژگی‎های این سیستم و خسارت شدید بر واحدها در بهره‎گیری از کاربست الگوهای جنگ مستقیم، جنگ به سایر مناطق و گستره‎های سیستم سرایت می‎نماید و جنگ‎های نیابتی، غیرمستقیم و داخلی برای توازن‎بخشی و یا محدودسازی و حتی نابودسازی رقیب راهبردی شکل می‎گیرد. در این میان، الگوی توزیع جنگ‎ها در مناطق ژئوپلیتیک از چگالی بیش‎تری برخوردار می‎باشد. در این پژوهش از مدل‎سازی نظری بر پایه‎ی استنتاج قیاسی استفاده می‎شود و پس از آن، به‎منظور تحکیم‎بخشی به یافته‎های پژوهش از روش سری‎زمانی بهره گرفته شد.

کلیدواژه‌ها