تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس)

نویسندگان

1 تهران - خ وصال - نبش آذین - دانشکده جغرافیا

2 تهران

چکیده

با دگرگونی مفهوم امنیت ملی، ماهیت تهدیدات بر علیه کشورها تغییر یافته است. هرچند هنوز هم تهدیدات نظامی خارجی بخشی از عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی محسوب می‎گردد که نواحی مرزی به‎عنوان دروازه‎های ورودی هر کشور در مقایسه با نواحی داخلی در معرض تهدیدات بیش‎تری می‎باشند و از این لحاظ آسیب‎پذیرترند.
مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیل به‎دنبال پاسخ به این سؤال است که «امنیت شهر بندرعباس به‎عنوان یک شهر مرزی ساحلی از لحاظ ویژگی‎ها و موقعیت ویژه جغرافیایی، اقتصادی، نظامی و تهدیدات در چه جایگاهی قرار دارد؟» به عبارتی «عوامل جغرافیایی و هم‎چنین تهدیدات داخلی و خارجی در امنیت این شهر تا چه ‎اندازه تأثیرگذارند؟» نتایج پژوهش نشان می‎دهد که عواملی مانند قاچاق مواد مخدر، کالا، سوخت و انسان به همراه پدیده مهاجرت و تأثیرات فرهنگی برون‎مرزی و تهدیدات خارجی شامل تهدیدات منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای، تهدیدات سیاسی و طبیعی امنیت این شهر را با چالش روبرو ساخته و هم‎چنین جزایر منطقه تنگه هرمز، جایگاه اقتصادی و موقعیت جغرافیایی آن در امنیت این شهر اثرگذار می‎باشد.

کلیدواژه‌ها