ژئوپلیتیک کشور ترکمنستان و تأثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

موقعیت ژئوپلیتیکی و جایگاه جغرافیایی ویژه ترکمنستان بیش از آنکه برای جمهوری اسلامی ایران منفعت داشته باشد، بیش‎تر باعث چالش برای امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران شده است. بنابراین، در این پژوهش به شناخت کشور مذکور به لحاظ ژئوپلیتیکی و بحران‌هایی که از گذر وضعیت جغرافیایی برای امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند داشته باشد، پرداخته می‌شود.
در مقاله حاضر تحت عنوان «ژئوپلیتیک کشور ترکمنستان و تأثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران» با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و به صورت کاربردی و با استفاده از روش گرد‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و میدانی، ضمن انجام مطالعات نظری و مشاهدات میدانی، تلاش گردیده است تا در راستای اهداف تحقیق و ارائه پاسخ به سؤال و تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیک کشور ترکمنستان بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، گام مؤثری در این خصوص برداشته شود که در نهایت، منفی بودن تأثیر ژئوپلیتیک کشور ترکمنستان بر امنیت سیاسی ایران به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها