بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد گروه‎های قومی و مذهبی در امنیت داخلی استان سیستان و بلوچستان (با تأکید بر گروه‎های قومی و مذهبی شهرستان سروان)

نویسندگان

تهران- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

استان سیستان و بلوچستان از جمله استان‎های مرزی در شرق کشور است که به واسطه بافت خاص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ژئوپولیتیکی که نشأت گرفته از وجود آسیب‎های محیطی و جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دو سوی مرز توأم با حمایت و تحریک بیگانگان منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای دانست که عملکرد گروه‎های قومی- مذهبی در این استان را تحت تأثیر قرار می‎دهد و باعث بروز ناامنی‎هایی در این مناطق می‎شود.
بنابراین، در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا عوامل مؤثر بر عملکرد گروه‎های قومی- مذهبی را در شهرستان سروان که یکی از شهرستان‎های مرزی و حساس این استان می‎باشد، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. یافته‎های تحقیق حاکی از آن است که از میان عوامل مؤثر بر عملکرد گروه‎های قومی- مذهبی در امنیت داخلی شهرستان سراوان "علل و عوامل محیطی و جغرافیایی"، دارای میانگین بالاتر و "علل و عوامل فرهنگی – اجتماعی (با تأکید بر وضعیت امنیتی)" دارای میانگین کمتری می‎باشد، و در زمینه میزان تأثیر این علل و عوامل در امنیت داخلی استان سیستان و بلوچستان، "علل و عوامل فرهنگی – اجتماعی (با تأکید بر وضعیت اقتصادی)"، دارای میانگین بالاتر و"علل وعوامل محیطی و جغرافیایی" دارای میانگین اثرگذاری کمتری است.

کلیدواژه‌ها