تحلیل سیاست دفاعی امام خمینی(ره) در دفاع مقدس

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل اهداف ، اصول و راهبردهای سیاست دفاعی امام خمینی در مدیریت هشت سال دفاع مقدس و نتایج آن با تاکید بر بیداری اسلامی است . نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و شامل چهار سوال پژوهشی است . برای گردآوری داده ها از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شده و منبع مورد تحلیل 22 جلد ، صحیفه امام است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست دفاعی امام ، توحید محور ، تکلیف گرا و مبتنی بر اصول و مبانی فقهی و اعتقادی اسلام است . همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که امام خمینی با اتخاذ این سیاست دفاعی موفق شدند، جنگ تحمیلی را به فرصتی برای تثبیت و صدور انقلاب اسلامی تبدیل و در طولانی مدت ، موجبات بیداری اسلامی ملت های مسلمان را فراهم کنند

کلیدواژه‌ها


 1. اخوان علوی، سید حسین، (1380)، « امام خمینی و مدیریت بحران»، پروژه تحقیقاتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، حوزه تحقیقات اسلامی در مدیریت.
 2. اسکندری، مجتبی، (1382)، طراحی الگوی تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری امام خمینی، بر مبنای ابعاد شخصیتی انسان کامل، پروژه تحقیقاتی، پژوهشکده امام خمینیو انقلاب اسلامی: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 3. ایوبی ، احسان ( 1393) ، "سیری در جایگاه دفاع در اندیشه امام خمینی" ، http://www.tahlileiran.ir/a/291.html ، تاریخ بازیابی : 23/4/1395
 4. برزگر، ابراهیم (1373) مبانی تصمیم‌گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی ، سازمان تبلیغات اسلامی
 5. بهداروند ، محمد مهدی (1389) ، قاب قطعنامه 598 و زبان تفسیر ما ، کتاب فردا
 6. حافظ ‌نیا ، محمدرضا (1381) مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سمت
 7. خامنه‌ای، سیدعلی (1378) حضرت امام خمینی از دیدگاه رهبری ، مؤسسه‌ فرهنگی قدر ولایت
 8. خمینی، روح‌الله (1379) صحیفه‌ امام ، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 9. خمینی، روح‌الله (1387) تبیان ، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، دفتر 24 ، چاپ سوم
 10. خمینی ، روح الله ( 1389) صحیفه روح الله وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی ، تسنیم ، چ دوم
 11. درودی، مجتبی، (1380)، «امام خمینی و ویژگی‌های مدیر،» پروژه تحقیقاتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی: حوزه تحقیقات اسلامی در مدیریت
 12. درویشی ، فرهاد (1395) پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس – پایداری ، "طراحی سیاست دفاعی" ، http://www.dsrc.ir/View/article.aspx?id=821 ، تاریخ بازیابی : 23/4/1395
 13. رهبر عباسعلی، مجید نجات پور و مجتبی موسوی نژاد (1394 ) " قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی" ، پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 1 ، صص : 39-9
 14. ساروخانی ، باقر ،(1372) ، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 15. فروتنی ، زهرا (1387) ، مبانی تصمیم گیری استراتژیک امام خمینی(س) ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 16. فروتنی ، زهرا (1390) ، " اهداف ، اصول و راهبردهای حاکم بر پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت" مجموعه مقالات همایش قطعنامه 598 ، قم
 17. فیض، داود، (1380)، امام خمینی و مدیریت استراتژیک، پروژه تحقیقاتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی: حوزه تحقیقات اسلامی در مدیریت
 18. کاویانی، محمدکاظم، (1380)، امام خمینی و سیاستگذاری، پروژه تحقیقاتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی: حوزه تحقیقات اسلامی در مدیریت
 19. کرمی ، اژدر (1381) ؛ سیاست بازرگانی ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور
 20. مبارکی، محمدحسن، (1380)، امام خمینی و قدرت و سبک‌های رهبری، پروژه تحقیقاتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی: حوزه تحقیقات اسلامی در مدیریت