تأثیر اقتدار دفاعی بر اقتدار سیاسی از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نویسنده

دانشگاه دفاع ملی- تهران

چکیده

اقتدار دفاعی دارای مؤلفه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، هوشمند و برترساز است. با توجه به این که امکان واکاوی تمام مؤلفه‌های اقتدار دفاعی در یک مقاله وجود ندارد در این پژوهش مؤلفه‌های قدرت موشکی و توان نهضتی به عنوان دو بال اقتدار دفاعی که منجر به اقتدار سیاسی می‌گردد مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی (پیمایشی) انجام شده و از نوع کاربردی است. روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌ای بوده، و یافته‌ها با استفاده از روشهای خبرگی تحلیل شده است. جامعة آماری بر اساس نظر خبرگان 110 نفر براورد، و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 41 نفر تعیین شده است. هدف پژوهش بیان این نکته است که قدرت موشکی و توان نهضتی ضمن ایجاد اقتدار دفاعی هوشمند، باعث اقتدار سیاسی می‌شود. گفتگوها و روابط سیاسی بین کشورها چنانچه با پشتوانه اقتدار دفاعی همراه باشد، نتیجه آن برد ـ برد است. نتایج پژوهش حکایت می‌کند که قدرت موشکیِ درونزا، باعث افزایش توان جنگ سخت، هیبریدی و دورایستا شده است. قدرت نهضتیِ مردم‌پایه و همگرا با گروه‌های جهادیِ مبارز، باعث افزایش توان جنگ سخت، نرم، هوشمند و هیبریدی به منظور تقابل با گروه-های تکفیری ـ تروریستی گردیده است. از طریق قدرت موشکی و توان نهضتی، تهدیدات امنیتی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خنثی می‌شود و به همین دلیل اقدار دفاعی همه‌جانبه ضمن خنثی کردن انواع تهدیدات سخت، نرم و هوشمند، باعث اقتدار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. ـ قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، قم، انتشارات اشکذر.
 2. ـ امام خامنه‌ای، (مدظله‌العالی)، سیدعلی، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در وبگاه www.khamenei.ir
 3. ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج دوم.
 4. ـ جعفری، اصغر (1392)، دیپلماسی دفاعی در اندیشه‌های مقام معظم رهبری، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 5. ـ راش، مایکل (1377)، جامعه و سیاست، ترجمه‌ منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
 6. ـ رشید، غلامعلی و همکاران (1393)، واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده»، فصلنامة راهبرد دفاعی، ش 48.
 7. ـ کلانتری، فتح‌الله (1394الف)، واکاوی راهبرد نظامی امریکا در جنگ‌های حال و آینده» فصلنامة راهبرد دفاعی، ش 51.
 8. ـ کلانتری، فتح‌الله (1394ب)، شناخت‌شناسی عوامل مرتبط با مؤلفه دفاعی ـ امنیتی جهت استحکام ساخت درونی قدرت نظام با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری» کتاب چکیده مجموعه مقالات همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت نظام، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 9. ـ حافظ‌نیا، محمدرضا (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی.
 10. ـ نبوی، عباس (1388)، فلسفه‌ قدرت، تهران: انتشارات سمت.
 11. ـ Routledge. Paul.(1998). Anti- Geopolitics: Introduction. In: O Tuathail. G & Others (ed). The Geopolitics Reader. London: routlege.
 12. ـ Huber, Tomas (2014), The Report of United States Army Special Operations Command, New York, Department of Defence U.S.A.