تحلیل استعاره‌های شناختی در بیانات دفاعی مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با فن تحلیل محتوا انجام ‌شده است، برای این سؤال که استعاره­های شناختی در گفتمان دفاعی رهبری معظم انقلاب چگونه هستند؟ این پاسخ مطرح شده است که با توجه به اصول و مبانی شناختی، انتظار داریم که در گفتمان دفاعی رهبر معظم انقلاب استعاره­های شناختی متعددی به کار رفته باشند؛ همچنین با توجه به گفتمان ارزشی نظام جمهوری اسلامی، استعاره­های ساختاری و وجودی در گفتمان دفاعی رهبر معظم انقلاب بیشتر به کار رفته است. کاربرد استعاره‌های شناختی در گفتمان دفاعی رهبر معظم انقلاب، با هدف تأکید بر سویه­های خاصی از معنی است؛ مبنای این استعاره­ها در بسیاری از موارد، مفاهیم مرتبط با سنن و فرهنگ بومی و در چارچوب گفتمان نظام دفاعی اسلامی است. در این پژوهش انواع مختلفی از مفاهیم اسلامی و ترکیب‌های استعاری در بیانات دفاعی ایشان احصاء شده است؛ این مبانی استعاری در طراحی راهبردهای دفاعی بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


ارسطو (1337)، هنر شاعری، بوطیقا، ترجمه و مقدمه و حواشی از فتح‎الله مجتبایی، تهران: بنگاه نشر اندیشه.

پورابراهیم، شیرین (1393)، بررسی استعاره‌های کلامی ـ تصویری در چند پوستر مناسبتی زبان فارسی، مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی، شمارۀ 11.

رادویانی، محمّدبن عمر (1949)، ترجمان البلاغه، به اهتمام و تصحیح و حواشی و توضیحات احمد آتش، استانبول: چاپخانه ابراهیم خروس.

رجایی، محمد خلیل (1359)، معالم‎البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع، شیراز: سازمان چاپ دانشگاه شیراز.

دبیرمقدّم، محمد (1383)، زبان‎شناسی نظری، پیدایش و تکوین دستور زایشی (ویراست دوم)، تهران: سمت.

جرجانی (1374)، اسرارالبلاغه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صفوی، کورش (1377)، «زبان» در زبان‎شناسی و ادبیات: تاریخچۀ چند اصطلاح (ترجمه)، تهران: هرمس.

طباطبایی، سیّد محمدحسین (1333)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران: نشر صدرا.

فتوحی رود معجنی، محمود (1391)، سبک‌شناسی نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، تهران: انتشارات سخن.

فرشید ورد، خسرو (1349)، نقد شعر فارسی، تشبیه و استعاره در زبان فارسی، تهران: انتشارات وحید.

هاشمی، زهره (1389)، استعاره‌های مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون، مجله ادب پژوهی، شمارۀ12

هاوکس، ترنس (1380)، استعاره، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز.

Beardsly, M.P. (1967) ‘Metaphor’, in P. Edwards (ed.), Encyclopedia of philosophy, vol. 5, New York: Macmillan, pp. 284- 289.

Bonebakker (1978) ‘ISTIcARA’, in Encyclopedia of Islam, pp. 248-252.

Culler, J. (2001) The Pursuit of Signs, London: Routledge.

Davidson, D. (1980) ‘What Metaphors Mean’, in P. Platts (ed.), Reference, Truth and Reality, London: Routledge and Kegan Paul, pp. 238-254.

Deignan, A (2008), Corpus Linguistics and Metaphor, The Cambridge Handbook of Metaphor and Though, Cambridge University Press.

Goatly, A. (1997) The Language of Metaphors, London: Routledge.

Henle, P. (1972) ‘Metaphor’, in P. Henle (ed.), Metaphor in Language, Thought + culture, U. S. A: The University of Michigan, pp. 173- 195.

Jakobson, R./ Halle M. (1956) Fundamentals of Language, Netherlands: Mouton and Co’s- Gravenhage.