تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران

3 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

تروریسم زیست‌محیطی در مفهوم به‌کارگیری عوامل زیست‌محیطی در حملات ترویستی به‌عنوان یکی از پیچیده­ترین اشکال تروریسم مدرن شناخته می­شود. تاکنون، هیچ نظریه‌ای قطعی در ارتباط با چرایی تمایل به استفاده از این عوامل در جریان حملات تروریستی به‌اثبات نرسیده است. آنچه به‌نظر می­رسد هسته مرکزی اغلب این حملات را تشکیل می­دهد، تلفات جمعی با آثار همه‌گیرشدن (اپیدمیک) و ایجاد هرج‌ومرج و شرایط غیرطبیعی در اوضاع جامعه و کمی فراتر در کل جهان است؛ امری که در اغلب این حملات تحقق یافته است. مهم­ترین اهداف در ورای این حملات انتقام­گیری حاصل از شکست در ابراز وجود در عرصه سیاست و اجتماع و نیز تحقق‌بخشیدن به ظهور جهانی آرمانی و عاری از شیطان و نیروهای شیطانی است؛ امری که به نحو مبهمی با برخی اندیشه­های آخرالزمانی ممزوج شده است. افزایش تعداد فرقه­های آخرالزمانی با برداشت­های سوء از مذاهب متعدد و ترکیب آنان و درنتیجه ارائه قرائتی غیرقابل‌پذیرش به‌لحاظ عقلی در کنار تمایل شدید آنان به استفاده از عوامل زیست‌محیطی و به‌ویژه عوامل زیستاری (بیولوژیکی) ما را برآن داشته است تا به بررسی یکی از مهم‌ترین و پیچیده­ترین ابعاد تروریسم زیست‌محیطی بپردازیم. هدف اصلی در این پژوهش، واکاوی عوامل گرایش به تروریسم زیست‌محیطی و به‌ویژه استفاده از عوامل زیستاری (بیولوژیکی) ازنظر مبنایی و نیز ماهیت مرتکبان آن است. درحقیقت، در این پژوهش در مقام ارائه یک الگوی شخصیتی از مرتکبان تروریسم زیست‌محیطی هستیم. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود اختلالات روان‌شناختی، ذهنیتی بنیادگرا و آخرالزمانی و انگیزه­های انتقام­جویی مذهبی در برابر حکومت­های سکولار و غیردینی در مرتکبان تروریسم زیست‌محیطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Terrorism: A Deconstructive Analysis of Its Types and Perpetrators

نویسندگان [English]

  • Ali Mashadi 1
  • behnam salem 2
  • Omid Niaghi 3
1 Associate Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Qom University, Iran
2 PhD student in International Law, Faculty of Law, Qom University, Iran
3 PhD Student in Public Law, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The environmental terrorism in the sense of employing the environmental factors in terrorist attacks is recognized as the most complex types of terrorism. So far, no definite theory concerned with why there is a tendency towards utilizing these factors in the course of terrorist attacks has been supported. Mass casualties with epidemic effects and creating chaos plus unnatural conditions in the society, and even in the entire world appear to be the central nucleus of most of these attacks, something which has been realized in most of these attacks. The most important objective beyond these attacks is the sense of taking revenge produced by the inability to assert oneself in politics as well as helping realize a worldwide cause devoid of Satan and satanic forces, something that has been vaguely intermingled with a few apocalyptic ideas. An increase in the number of apocalyptic cults together with misunderstandings about various religions and their combinations, and promoting a rationally unacceptable version coupled with their intense tendency towards using environmental, especially biologic factors has led us to address one of the most important and complex dimensions of environmental terrorism. The main objective of this research is to explore the factors creating the tendency towards environmental terrorism, especially using biological factors as well as the identity of its perpetrators. In reality, this research plans to present a personality model of the perpetrators of environmental terrorism. The findings of this research indicate that there are psychological disorders, an apocalyptic and fundamentalist mindset as well as religious motivations for vindictiveness towards secular and non-religious governments on the part of the perpetrators of environmental terrorists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • environment
  • bioterrorism
  • apocalyptic ideology
  • Aum Shinrikyo
پورسعید، فرزاد (1396)، ضد تروریسم نوین، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیستم، شماره سوم: 177 ـ 143.
پورهاشمی، سید عباس؛ پیمان، نمامیان و طیبی، سبحان (1394)، جرم­انگاری تروریسم زیست محیطی  چالش‌ها، هنجارها و راهبردها، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هفدهم، شماره 1: 182 ـ 167.
شاه­حسینی، محمد حسن (1380)، بیوتروریسم: شبح جنگ­های بیولوژیک، طب نظامی، شماره 3(4): 209 ـ 201.
کاویانی راد، مراد (1390). امنیت زیست‌محیطی از منظر ژئوپولیتیک، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 23: 106 ـ 85.