تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران

3 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

تروریسم زیست‌محیطی در مفهوم به‌کارگیری عوامل زیست‌محیطی در حملات ترویستی به‌عنوان یکی از پیچیده­ترین اشکال تروریسم مدرن شناخته می­شود. تاکنون، هیچ نظریه‌ای قطعی در ارتباط با چرایی تمایل به استفاده از این عوامل در جریان حملات تروریستی به‌اثبات نرسیده است. آنچه به‌نظر می­رسد هسته مرکزی اغلب این حملات را تشکیل می­دهد، تلفات جمعی با آثار همه‌گیرشدن (اپیدمیک) و ایجاد هرج‌ومرج و شرایط غیرطبیعی در اوضاع جامعه و کمی فراتر در کل جهان است؛ امری که در اغلب این حملات تحقق یافته است. مهم­ترین اهداف در ورای این حملات انتقام­گیری حاصل از شکست در ابراز وجود در عرصه سیاست و اجتماع و نیز تحقق‌بخشیدن به ظهور جهانی آرمانی و عاری از شیطان و نیروهای شیطانی است؛ امری که به نحو مبهمی با برخی اندیشه­های آخرالزمانی ممزوج شده است. افزایش تعداد فرقه­های آخرالزمانی با برداشت­های سوء از مذاهب متعدد و ترکیب آنان و درنتیجه ارائه قرائتی غیرقابل‌پذیرش به‌لحاظ عقلی در کنار تمایل شدید آنان به استفاده از عوامل زیست‌محیطی و به‌ویژه عوامل زیستاری (بیولوژیکی) ما را برآن داشته است تا به بررسی یکی از مهم‌ترین و پیچیده­ترین ابعاد تروریسم زیست‌محیطی بپردازیم. هدف اصلی در این پژوهش، واکاوی عوامل گرایش به تروریسم زیست‌محیطی و به‌ویژه استفاده از عوامل زیستاری (بیولوژیکی) ازنظر مبنایی و نیز ماهیت مرتکبان آن است. درحقیقت، در این پژوهش در مقام ارائه یک الگوی شخصیتی از مرتکبان تروریسم زیست‌محیطی هستیم. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود اختلالات روان‌شناختی، ذهنیتی بنیادگرا و آخرالزمانی و انگیزه­های انتقام­جویی مذهبی در برابر حکومت­های سکولار و غیردینی در مرتکبان تروریسم زیست‌محیطی است.

کلیدواژه‌ها


پورسعید، فرزاد (1396)، ضد تروریسم نوین، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیستم، شماره سوم: 177 ـ 143.
پورهاشمی، سید عباس؛ پیمان، نمامیان و طیبی، سبحان (1394)، جرم­انگاری تروریسم زیست محیطی  چالش‌ها، هنجارها و راهبردها، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هفدهم، شماره 1: 182 ـ 167.
شاه­حسینی، محمد حسن (1380)، بیوتروریسم: شبح جنگ­های بیولوژیک، طب نظامی، شماره 3(4): 209 ـ 201.
کاویانی راد، مراد (1390). امنیت زیست‌محیطی از منظر ژئوپولیتیک، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 23: 106 ـ 85.