بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته روابط بین‌الملل گروه حقوقی و علوم سیاسی، مرکز آموزش بین‌الملل، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ایران

چکیده

رفتار سیاست خارجی واکنشی به محرک­های داخلی و خارجی است که به‌صورت حلقه‌های یک زنجیر به هم ارتباط دارند. وجود متغیرهای گوناگون و تأثیرگذار بر روند تصمیم‌گیری، باعث شده است که امکان تعمیم رفتار سیاست خارجی برخی از کشورها امکان‌پذیر نباشد. بنابراین، با مطالعه کلان‌روندها و پیشران‌ها می‌توان نسبت به شناخت تغییرات در روابط خارجی کشورها اقدام نمود. هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های قدرت هوشمند در روابط فیمابین ایران و امریکاست. دراین‌راستا، نقش مؤلفه‌های قدرت، فرهنگ و قدرت هوشمند که تابه‌حال در برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و... جدی گرفته نشده بودند، برجسته خواهد شد. مهندسی روابط بین‌الملل به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی و آماری با استفاده از داده‌های میدانی درقالب مصاحبه‌ها و پرسشنامه‌ها و همچنین مطالعات اسنادی در حوزه علوم انسانی و نیز روش پانل خبرگان به‌ندرت انجام گرفته است. در این بررسی، به‌طور هم‌زمان چند متغیر تأثیرگذار در این حوزه توسط نرم‌افزار به‌صورت کاملاً نوآورانه مورد استفاده قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه عمیق کیفی بوده و روش تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از روش دلفی و طیف لیکرت انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که مؤلفه‌های قدرت و فرهنگ هریک از ابعاد مختلفی تشکیل شده‌اند و این ابعاد ازلحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر روابط ایران و امریکا متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Iran-USA Relations from the Perspective of Smart Power Components

نویسندگان [English]

  • omid afkhami 1
  • aboomohammad asgarkhani 2
  • ebrahim mottaghi 3
1 دانشجوی دکترای رشته روابط بین‌الملل گروه حقوقی و علوم سیاسی، مرکز آموزش بین‌الملل، واحد علوم
2 professor at Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
3 professor at Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Foreign policy behavior is a reaction to internal and external stimuli that are interconnected in a single chain. Various factors affecting the decision-making process make it difficult to generalize the foreign policy behavior of some countries. The purpose of this study is to investigate, analyze the smart power of the Islamic Republic of Iran, and present an engineered model of relations between Iran and the US. In this regard, the role of the parameters of power, culture and smart power will be highlighted. They had never been taken seriously in political, economic, etc. relations. International relations engineering with the help of analytical and statistical software using field data in the form of interviews and questionnaires as well as documentary studies in the field of humanities as well as expert panel method is rarely done. In this study, several influential variables in this domain were simultaneously used by the software in a completely innovative and futuristic perspective. Data gathering tools included in-depth qualitative interviews and the results were analyzed using Delphi method and Likert spectrum. The results of this study show that the power and culture parameters have different dimensions and these aspects are different in terms of their dependence & influence on the USA-Iran relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • International Relations
  • Smart Power
  • America
  • Neoclassical realism
آشنا، حسام‌الدین (1390)، درآمدی بر قدرت هوشمند: مطالعاتی برای جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
بریکمون، ژان (1388)، امپریالیسم بشردوستانه، ترجمه نسترن موسوی و اکبر معصوم‌بیگی، تهران: بازتاب نگار.
تولایی، محمد (1387)، تحلیلی بر گفتمان هیئت حاکمه جدید امریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، ش 41: 151 ـ 131.
جعفری موحد، حسین (1394)، رابطه ایران با ایالات‌متحده امریکا؛ امکان یا امتناع؟، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست‌و‌نهم، ش 3: 131 ـ 105.
خسروی، غلامرضا (1387)، امریکا و خاورمیانه: راهبردها و چالش‌ها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عباسی، حمید (1392)، نقش فدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران (1384 ـ 1392)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
قربانی، شیخ‌نشین؛ کرمی، کامران و عباس‌زاده، هادی (1390)، قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی‌‌شدن، فصلنامه روابط خارجی، ش 4: 150 ـ 125.
متقی، ابراهیم  (1387)، بسیج و تولید امنیت نرم، تهران: دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج: 79 ـ 56.
محمدی، منوچهر (1386)، آینده نظام بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت امور خارجه.
مولایی، محمدمهدی و طالبیان، حامد. (1395). آینده پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 23، شماره 86 : 32 ـ 5.
Nye, Joseph (2004), “Soft Power And American Foreign Policy”‚Political Science Quarterly , volume 119‚ Number 2‚ Summer‚ 222- 270.
Ripsman, Norrin. (2009).N eoclassical realism and domestic interest groups, in Steven Lobell, Norrin Ripsman & Jeffrey Taliaferro )eds.(Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge:Cambridge University Press.
Alan Chong, (2015), “ Smart power and military force: An introduction” , The journal of strategic studies, vol.38,No3: 233-234.