راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی و فهم راهبرد کلان «ترامپ» درقبال نظام بین‏الملل است. دراین‌راستا، سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چه نسبتی بین راهبرد سیاست خارجی ترامپ با راهبرد کلانی که تاکنون به اشکال مختلف توسط رؤسای جمهوری پیشین امریکا دنبال شده است، وجود دارد؟ لازم به اشاره است که راهبرد کلان امریکا از جنگ جهانی دوم به بعد، بر سه محور برتری قاطع نظامی و بسط سلطه، حمایت از تجارت آزاد و گسترش دموکراسی قرار داشته است که توسط رؤسای جمهور امریکا البته با تفاوت‏هایی در سطح تاکتیکی و اجرایی دنبال شده است. این در شرایطی است که دولت ترامپ از محورهای فوق تنها بر برتری قاطع نظامی امریکا تأکید دارد و همچون «اندرو جکسون» دو محور دیگر را درراستای منافع امریکا نمی‏داند و به اشکال مختلف آنها را کنار گذاشته است. براین‌اساس فرضیه مقاله حاضر بدین‌گونه مطرح می‏شود که راهبرد سیاست خارجی ترامپ برپایه «جکسونیسم»، رهبری جهانی، گسترش تجارت آزاد و دموکراسی را فی‏نفسه درراستای منافع امریکا نمی‏داند و درپی کنارگذاشتن اصول بین‌الملل‌گرایی لیبرال و دیدگاه­های «ویلسون» است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد «جکسونیسم»، نزدیک‏ترین مکتب به راهبرد و سیاست خارجی دولت ترامپ است. مقاله حاضر قصد دارد سؤال و فرضیه فوق را به روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


اقتصاد نیوز  (1397)، سخنان تند ترامپ علیه آلمان در صبحانه کاری، قابل‌دسترس در:
ازغندی، علی‌رضا و جهانگیری، سعید (1397)؛ واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه و چالش‌های پیش روی آن (ابعاد و رویکردها)، فصلنامه راهبرد سیاسی، ش 5: 1 تا 25.
حمایت گسترده مقامات اسرائیلی از خروج امریکا از برجام، 1397، قابل دسترس در:
https://www.aa.com.tr/fa/خاورمیانه/حمایت-گسترده-مقامات-اسرائیلی-از-خروج-امریکا-از-برجام/1139605
فلاحی، سارا و حیدری، نصرت‏الله (1398)، واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ باتأکید‌بر هژمونی نظم جهانی لیبرال، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، ش 39: 59 ـ 79.
کریمی‌فرد، حسین (1397)، سیاست خارجی ترامپ و واقعیت‌های نظام بین‏الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، ش 28: 285 ـ 302.
Archick, Kristin, (2019), U.S. European Relations in the 116th Congress, at:
Brands, H & Kohl, C, (2017), ‛Trump’s grand strategic train wreck’, Foreign Policy, at:
Brands, H, (2016), Making the unipolar moment: US Foreign policy and the rise of the post-Cold War order, Cornell University Press, Ithaca, NY.
Brooks, SG, Ikenberry, GJ & Wohlforth, WC, (2012), ‛Don’t come home, America: The case against retrenchment’, International Security, vol. 37, no.
Campbell, KM, (2016), The Pivot. The future of the American statecraft in Asia, Twelve, Boston, MA.
Cox, M, Ikenberry, GJ & Inoguchi, T (eds), (2000), American democracy promotion: im-pulses, strategies, and impacts. Oxford University Press, Oxford.
Dian M & Menegazzi S, (2018), New Regional Initiatives in China’s Foreign Policy: the incom-ing pluralism of global governance, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Diaz, D, (2016), ‘Obama: Why I won’t say ‘Islamic terrorism’’, CNN, viewed 10 July 2018, at:
Drezner, DW, (2011), ‛Does Obama Have a Grand Strategy? Why We Need Doc-trines in uncertain Times’, Foreign Affairs, vol. 90, no.4,
Drezner, DW, (2014), The system worked: How the world stopped another great depression, Ox-ford University Press, Oxford.
Feaver, P, (2017), ‘Five Takeaways From Trump’s National Security Strategy’, Foreign Policy, at:
H. F. Li, Anthony, (2017), China Facing the Trump Presidency, at:
Hanau Santini, R, (2017), “A New Regional Cold War in the Middle East and North Africa: Regional Security Complex Theory Revisited”, The International Specta-tor, vol. 52, no. 4
Ikenberry, GJ, (2009), ‛Liberal internationalism 3.0: America and the dilemmas of lib-eral world order’, Perspectives on Politics, vol. 7, no.1,
Ikenberry, GJ, (2012), Liberal Leviathan: The origins, crisis, and transformation of the Ameri-can World Order, Princeton University Press, Princeton, NJ.
Jones, DM & Khoo, N, (2017), ‛Donald Trump and the new Jacksonians’, Policy: A Journal of Public Policy and Ideas, vol. 33, no. 1, p. 42-49.
Kaufman, Joyce P. (2017), The US perspective on NATO under Trump lessons of the past and prospects for the future,
Kirshner, J, (2014), American power after the financial crisis, Cornell University Press, Ithaca, NY.
Leffler, MP, (2017), ‘The Worst 1st Year of Foreign Policy Ever’, Foreign Policy, 19 September, at:
Li, Anthony(2017), China Facing the Trump Presidency, at: https://journals.openedition.org/chinaperspectives/7357
Lisa Watanabe, (2018), Trump’s Middle East Policy,at:
McNamara, Eoin Micheál, (2017), Between Trump's America and Putin's Russia: Nordic-Baltic Security Relations amid Transatlantic Drift, at:
Mead, WR, (1999), ‛The Jacksonian tradition: And American foreign policy’, The Na-tional Interests, vol. 58, no. 3,
Mead, WR, (2001), Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World, Alfred A. Knopf, New York, NY.
Miller, James N. and Michael O'Hanlon, (2019), Quality over quantity: U.S. military strategy and spending in the Trump, at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/FP_20190103_military_strategy_spending.pdf
Mousavian, SH, (2018), “The Strategic Disaster of Leaving the Iran Deal”, Foreign Af-fairs, May 10, at: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2018-05-10/strategic-disaster-leaving-iran-deal
Ninkovich, F, (2001), The Wilsonian Century: US Foreign Policy since 1900. University of Chicago Press, Chicago, IL.
Norrlof, C, (2010), America's global advantage: US hegemony and international cooperation. Cambridge University Press, Cambridge.
The White House, (2017a), Remarks by President Trump to the 72nd Session of the United Nations General Assembly. New York, at:
The White House, (2017b), The National Security Strategy of the United States of America. Washington DC.
Thornberry, A & Krepinevich AF, (2016), ‛Preserving Primacy’, Foreign Affairs, vol. 95 no. 5.
Weiss, Thomas, (2016), Humanitarian intervention. War and Conflict in the Modern World. Polity, Cambridge.
Zenko, M & Friedman, RL, (2017), ‛Trump is going to regret not having a grand strategy. Foreign Policy, January 13, at: