تحلیلی بر تشدید منازعات منطقه‌ای در دوران ابهام قطبیت ساختار سیستم بین‌الملل: مطالعه موردی غرب آسیا (1991-2019)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 نویسنده مسئول: دانش آموخته رشته علوم سیاسی، کرمانشاه، ایران

چکیده

قطبیت، اشاره به توزیع قدرت در جامعه بین‌المللی و بنابراین توصیف ماهیت سیستم بین‌المللی دارد. مهم‌ترین بحث قطبیت، ارتباط بین قطبیت و ثبات سیستم بین‌الملل است. بدین‌ترتیب، قطبیت ساختار سیستم بین‌الملل و ارتباط آن با صلح و ثبات سیستم بین‌الملل و سیستم منطقه‌ای از مسائل مهم درخور پژوهش است. به دلیل اینکه قطبیت، جامع‌ترین و رایج‌ترین مفهوم در پارادایم رئالیستی است؛ بنابراین نگارنده درصدد کاربست نظریه رئالیسم ساختاری کنت والتز و یکی از بحث‌های اصلی آن یعنی توزیع قدرت یا قطبیت، برای تحلیل بی‌ثباتی و منازعه در غرب آسیا پس از ساختار دوقطبی دوره‌ جنگ سرد است. براساس نظرات کنت والتز در بحث توزیع قدرت و قطبیت، ساختار دوقطبی دوره‌ جنگ سرد، تا حدودی سیستم باثبات و صلح‌آمیزی را به ارمغان آورد؛ اما با پایان جنگ سرد و ساختار دوقطبی، غرب آسیا وارد موجی از منازعات متعدد اعم از منازعات بین دولتی، منازعات بین‌هویتی و منازعات میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی شد؛ ازاین‌رو سؤال اصلی این است که ساختار سیستم بین‌الملل چه تأثیری بر تشدید منازعات در منطقه‌ی غرب آسیا داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ابهام در قطب‌بندی ساختار سیستم بین‌الملل، عامل اصلی در شکل‌گیری بی‌ثباتی و منازعه در غرب آسیا است. در این مقاله روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها کیفی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Intensification of Regional Conflicts During the Ambiguity of Polarity of the Structure of International System: A Case Study of the West of Asia (1991-2019)

نویسندگان [English]

 • Ghudrat Ahmadian 1
 • Zahra Abdollahi 2
1 Assistant Professor, Department of International Ties, Razi University, Kermanshah, Iran
2 MA in Political Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Polarity refers to the distribution of power in the international community and thus describes the nature of the international system. The most important debate of polarity is the relevance between polarity and stability of the international system and regional system. So the polarity of the structure of international system and its relevance to the peace and stability of the international system are important issues of research. Because polarity is the most comprehensive and common concept in the realist paradigm, so the author of the research attempts to apply the theory of Kenneth Waltz's structural realism and one of his main arguments, the distribution of power, for analyzing the instability and conflict in the west of Asia, after the bipolar structure of the Cold War period. According to Kenneth Waltz's views on the distribution of power and polarity, the bipolar structure of the Cold War period brought about a stable and peaceful system. But with the end of the Cold War and the bipolar structure, west of Asia entered a wave of various conflicts, including inter-state conflicts, inter-identity conflicts, and conflicts between states and non-state groups. The main question, then, is what effect has the structure of the international system had on the escalation of conflict in the West Asian region?Community Verified iconThe results of the research indicate that, ambiguity in polarity of the structure of international system has led to instability and conflict in the region of west of Asia. In this article research method is descriptive- analytic and data collection tool is qualitative.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • The New World Order
 • the Riddle of Security (Defense-Invasion)
 • Regionalism
 • Shiism
 • Militarism
 1. منابع فارسی:

  1. انعامی علمداری، سهراب. (1396).«دگردیسی در ساختار نظام بین‌الملل و تحلیل مناقشات خاورمیانه». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی.تابستان. سال سیزدهم. شماره 39.
  2. احمدی، حمید (1377)، ریشه‌های بحران در خاورمیانه، تهران: سازمان انتشارات کیهان.
  3. برچر، مایکل؛ ویلکنفند، جاناتان؛ پاتریک جیمز (1382)، بحران، تعارض و بی‌ثباتی، ترجمه علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  4. جوادی ارجمند، محمدجعفر؛ جاوید، مهدی متین (1387)، بررسی نقش حل‌وفصل منازعه در روابط بین‌الملل، فصلنامه سیاست، 38 (1).
  5. جعفری ولدانی، اصغر. (1388). چالش‌ها و منازعات در خاورمیانه. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  6. کاربو، ژولیت؛ لی رای، جیمز (1393)، سیاست جهانی: نظریه، بازیگران، تعاملات امنیتی، ترجمه قدرت احمدیان و فرهاد دانش‌نیا، تهران: مرکز ملی جهانی‌شدن، جلد اول.
  7. کلیف، پیتر؛ میلتون ادوارد، مورلی (1390)، بحران در خاورمیانه از سال 1945 تاکنون، ترجمه شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی، 1390، تهران: نشر قومس.
  8. گریفیتس، مارتین (1388)، دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
  9. محسن آزاد، آرش. (1395). نگاهی به منازعات و خشونت‌های قومی خاورمیانه در قرن 21 . رشت: نشر فرهنگ ایلیا.
  10. مصلی‌نژاد، عباس (1390)، تحلیل سیاست موازنه قدرت ایران در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 1 (1).
  11. میلر، بنجامین (1376)، الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در بحران‌های بین‌المللی، ترجمه قدرت احمدیان. مجله سیاست دفاع، 8 (21-20).
  12. نجات، س. علی (1393)، راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه، فصلنامه سیاست خارجی، 28 (4).

  منابع لاتین:

  1. Edwards, B. M. & Hinchliffe, P. (2008).Conflicts in the Middle East since 1945. United Kingdom: Routledge.
  2. Elman, Colin. (2007). Realism, in Martin Griffiths, International relations theory for the twenty-first century. London: routledge.
  3. Halliday, Fred. (1994). The Gulf War 1990-1991 and the study of international relations. Review of international studies. 20(2)
  4. Harff, Barbara & Ted Robert Gurr.(2003). Ethnic Conflict in World Politics. New York: Avalon publishing
  5. James, P & Brecher M. (1988). Stability and Polarity: New Paths for Inquiry. Journal of peace research. 25(1)
  6. Kostiner, Joseph. (2009).Conflict and Cooperation in the Gulf Region.Wiesbaden: vs Verlagfürsozialwissenschaften.
  7. Kovač, Igor. (2012).the Power Structure of the Post Cold War International System. Ljubljana:eBeseded.o.o...
  8. Kratochvíl, Petr. (2002). Polarita v teoriimezinárodníchvztahu, MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 37(4)
  9. Lupitu, Robert. (2014). the collapse of the bipolar world. White house- kremlin relations between 1985-1991 from realism perspective.The Public Administration and Social Policies Review. 1(12)
  10. Mansfield, Edward. D. (1993). Concentration, Polarity, and the Distribution of Power. International studies quarterly. 37(1)
  11. Mearsheimer, John. J. (1990). Back to the future: instability in Europe after the Cold War, International Security, 15(1)
  12. Nicholson, Michael. (1992). Rationality and the analysis of international conflict. London: Cambridge university press.
  13. Petty, Keith A. (2008). Veiled Impunity: Iran's Use of Non-State Armed Groups. Denver journal of international law and policy. 36 (2).
  14. Rosecrance, Richard N. (1966). Bipolarity, Multipolarity, and the Future, The Journal of Conflict Resolution. 10 (3).
  15. Sørli, Mirjam. E. Gleditsch Nils. P. and Strand, Havard. (2005). Why there is so much conflict in Middle East?,TheJournal of Conflict Resolution, 49(1).
  16. Tezcur, Gunes Murat. (2010). When democratization radicalizes: The Kurdish nationalist movement in Turkey. Journal of Peace Research. 47(1)
  17. Thompson, William R. (1968). Polarity, the Long Cycle, and Global Power Warfare, The Journal of Conflict Resolution. 30( 4)
  18. Waltz, Kenneth. N. (1964).The stability of a bipolar world. Daedalus. 93( 3)
  19. Waltz, Kenneth. N. (1979). Theory of international politics. Berkeley: Addison-wesley
  20. Waltz, Kenneth. N. (1993).The Emerging Structure of International Politics. International Security.18( 2)

  منابع الکترونیکی:

  1. نجفی، م؛ فاطمی، س.م (1394)، نقش و الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در بحران‌های خاورمیانه، کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی و در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی. (دسترسی 1396، 12 آبان) بازیابی شده از: https://www.civilica.com/Paper-ICPEEE02-ICPEEE02_192.html
  2. خبرگزاری میزان (1394)، نگاهی به اهداف و کارنامه ائتلاف‌های ضدتروریستی منطقه. کد خبر: 112757. (دسترسی 3 دی 1396) قابل‌دسترسی در:
  3. http://www.mizanonline.ir/fa/news/112757/
  4. رادیو فردا (مهر 1397)، از عملیات آنکارا: نیروی زمینی ارتش ترکیه وارد خاک روسیه شد، بازیابی شده از:
  5. https://www.radiofarda.com/a/f4‌macron‌support‌kurds‌syria‌turkey‌attack/30207815.htm
  6. Acharya, Amitav. Structural Change and Regional Conflict in the Post-Cold WarEra,Availableat:http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Structural%20Change%20and%20Regional%20Conflict%20in%20the%20Post-Cold%20War%20Era.pdf
  7. Bakshi, Ishaan. (2015). Who are non-state actors and how do they differ from terrorists? To what extent is India's security architecture vulnerable to their attack? Available from: https://www.quora.com/Who-are-non-state-actors-and-how-do-they-differ-from-terrorists-To-what-extent-is-Indias-security-architecture-vulnerable-to-their-attack
  8. Bugajski, Janusz. (2011). Early warning, conflict prevention, crisis management, conflict resolution and post conflict rehabilitation: lessons learned and way ahead. Center for Strategic and International Studies, Washington D.C.Retrieved from: http://www.osce.org/cio/80530?download=true
  9. Joey, Aw.The role of non-state actors in international relations. Available at: https://www.academia.edu/5124220/The‌Role‌of‌Nonstate‌Actors‌in‌International‌Relations
  10. Hart, Laurel. (Mar 23, 2017). Syria's non-state armed groups: a state or UN problem? Available from: https://www.una.org.uk/magazine/1-2017/syria%E2%80%99s-non-state-armed-groups-state-or-un-problem
  11. Harte, J. & Jeffrey R, smith.( 2014).Where Does the Islamic State Get Its Weapons. Available at: http://foreignpolicy.com/2014/10/06/where-does-the-islamic-state-get-its-weapons/
  12. Irungu, Eric. J. (2014). The structure of the international system during the cold warandpostcoldwareras.Availablat:https://www.academia.edu/7810512/The‌Structure‌of‌the‌International‌System‌during‌the‌Cold‌War‌and‌Post‌Cold‌War‌Eras
  13. Jamieson, Alastair. ( 2016). Isis death toll: 18.800 killed in Iraq in 2 years, U.N. says. Available at: https://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/isis-death-toll-18-800-killed-iraq-2-years-u-n499426
  14. Mahmalat, Ellinor. Z. (2012). Saudi Arabia’s and Iran’s Iraq Policies in the Post-Gulf War Era, re- thinking foreign policy analysis in the gulf war at the intersection of power, interstates, and ideas. e-disserationen der universitat Hamburg. Retrieved from: http://ediss.sub.uni hamburg.de/volltexte/2012/5825/pdf/Dissertation.pdf
  15. Raleigh, Clionadh, Andrew Linke and Caitriona Dowd. (2014). A report from Armed Conflict Location and Event Data Project (ACELD), codebook 3. Information website:http://www.acleddata.com/wpcontent/uploads/2014/01/ACLED_Codebook_2014.pdf
  16. Sotiropoulou, Angeliki. (2002). The role of ethnicity in ethnic conflicts. Available at: https://www.files.ethz.ch/isn/26506/PN04.02.pdf
  17. Shield, Ralf. (2017).The Saudi air war in Yemen: A case for coercive success through battlefield denial, Journal of Strategic Studies. Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2017.1308863
  18. Shulika, Lukong Stella. (2013). Inter-ethnic conflict in South Sudan: a challengetopeace.Conflicttrends.Retrievedfromhttps://www.researchgate.net/profile/Lukong_Shulika/publication/282878836‌Interethnic‌conflict‌in‌South‌Sudan‌a‌challenge‌to‌peace/links/57fccb8008aef0731c01c42e/Inter-ethnic-conflict-in-South-Sudan-a-challenge-to-peace.pdf
  19. Specia, Megan. (Sep 2018). Estimated death toll in South Sudan war, available at: https://www.nytimes.com/2018/09/26/world/africa/south-sudan-civil-war-deaths.html
  20. Toksabay, E, Francis, E and Gumrukcu, T. (2018).U.S. backed Syria force denies Islamic State in area targeted by Turkey. Available at: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/u-s-backed-syria-force-denies-islamic-state-in-area-targeted-by-turkey-idUSKBN1FC12J
  21. Werz, Michael and max Hoffman. (2014). The united states, turkey, and the Kurdish region. Retrieved from center for American progress. Information website: https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2014/07/Kurds-report.pdf
  22. Yanmis, Mehmet. (2016). Resurgence of the Kurdish conflict in turkey: how kurds view it. Retrieved from rethink institute Washington dc. Information website: http://www.rethinkinstitute.org/wp-content/uploads/2016/02/Resurgence-of-Kurdish-Conflict-Mehmet-Yanmis.pdf
  23. Ministry of foreign affairs.( 2017). Saudi Arabia and the yeman conflict. Available at: http://ksamissioneu.net/wp-content/uploads/2017/04/White-Paper_Yemen_April2017.pdf
  24. ( 2018). Turkey’s operation in Syria’s Afrin: The key players. Available at: http://www.aljazeera.com/news/2018/01/turkey-operation-syria-afrin-key-players-180121060919195.html
  25. BBC NEWS. (2018). Why is there a war in Syria? Available at: https://www.bbc.com/news/amp/world-middle-east-35806229
  26. ( 2014). Obama: U.S. intelligence underestimated militants in Syria – CBS. Available at: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-obama-idUSKCN0HN0QN20140929
  27. Center for systemic peace. “global conflict trends”.Available at: http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html
  28. (2017). “Cause of Ethnic Conflict in the Middle East”. Available at:https://www.ukessays.com/essays/international-relations/the-cause-of-ethnic-conflict-middle-east.php
  29. Uppsala Conflict Data Program, Department of Peace and Conflict Research. “Turkey”. Available at: http://ucdp.uu.se/#country/640
  30. (Mar 2019). The toll of 8 years of Syrian civil war, available at: https://www.axios.com/civil-war-syria-8-years-1351d99c-d36e-4b84-b35f-f458e0d4b0c8.html
  31. (Jan 2019). South Sudan: Record number of people face severe hunger, available at: https://www.aljazeera.com/news/2019/06/south-sudan-record-number-people-face-severe-hunger-190614134410969.html
  32. Human rights watch. (2018). Syria events of 2018, available at:
  33. https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria
  34. International Crisis Group. (Mar, 2017). The PKK Conflict in the Context of Eu- Turkey Relations. Available at:https://www.crisisgroup.org/EUROPE-CENTRAL-ASIA/WESTERN-EUROPEMEDITERRANEAN/TURKEY/PKK-CONFLICT-CONTEXT-EU-TURKEY-RELATIONS
  35. Council on Foreign Relations. Kurdish Conflict. Available at: https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/kurdish-conflict
  36. International crisis group. (Jul 2016). Turkey’s PKK Conflict: The Death Toll. Availableat:https://www.crisisgroup.org/europecentralasia/westerneuropemediterranean/turkey/turkey-s-pkk-conflict-death-toll
  37. International crisis group. (Jul 2017). Turkey’s PKK Conflict Kills almost 3,000 in Two Years, available at: https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-kills-almost-3000-two-years
  38. Middle east eye. (Apr 2019). Yemen death toll to surpass 230000 by the end of 2019, available at: https://www.middleeasteye.net/news/yemen-death-toll-surpass-230000-end-2019-un-report.
  39. Milisic, Alma. (Aug 2015). Iraq’s invasion of Kuwait, 25 years on, available at
  40. (Oct 2019). Turkey launches military offensive in Syria, available at: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/syria-turkey-military-offensive-dle-intl/index.html
  41. Ricking, Christoph. (Dec 1, 2017). “Civilian casualties soared in Iraq in 2016”. Available    at:  http://www.dw.com/en/civilian-casualties-soared-in-iraq-in-2016/a-37113962

  https://www.aljazeera.com/news/2015/8/2/timeline-iraqs-invasion-of-kuwa