ارزیابی مسئولیت بین‌الملی دولت پاکستان در قبال اقدامات تروریستی در مرز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

چکیده

یکی از موضوعات بسیار مهم در روابط مرزی ایران و پاکستان، نفوذ گروه‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران و اقدامات تروریستی و ناامنی‌‌های متعدد این گروه‌ها می‌باشد. با توجه به اهمیت احراز مسئولیت بین‌المللی دولت پاکستان در قبال این ناامنی‌‌ها در مناطق مرزی ایران و پاکستان، هدف این پژوهش ارزیابی مسئولیت بین‌المللی دولت پاکستان در قبال اقدامات تروریستی در مرز ایران با توجه به قوانین، مقررات و رویه بین‌المللی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و رویه‌های قضایی معتبر بین‌المللی استفاده‌شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که امکان انتساب مسئولیت بین‌المللی دولت پاکستان به جهت «هدایت»و«پشتیبانی» از تروریست‌‌ها بسیار سخت می‌باشد؛ چراکه احراز شاخصه «کنترل مؤثر» دولت پاکستان بر اعمال گروه‌های تروریستی از موضوعات دشوار است. ازسوی دیگر درصورتی‌که محرز گردد دولت پاکستان از حملات تروریستی در مرز ایران آگاه بوده و قادر به جلوگیری از حمله بوده است، لکن از انجام این کار غفلت کرده و نیز از هشداردادن به ایران جهت پیشگیری از عمل تروریستی قصور ورزیده است، می‌توانیم نتیجه بگیریم دولت پاکستان مسئولیت فعالیت‌‌های گروه‌های تروریستی را برعهده‌گرفته است؛ چراکه این کشور در این صورت تعهدات بین‌المللی و هم‌چنین مصوبات شورای امنیت سازمان ملل درخصوص وظیفه دولت‌ها مبنی‌بر اینکه به‌طور آگاهانه اجازه ندهند تا از قلمروشان به‌گونه‌ای استفاده شود که حقوق و امنیت سایر کشورها به‌خطر افتد نقض نموده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of The Pakistani Government's International Responsibility for Terrorist Acts on the Iranian Border

نویسنده [English]

 • Yaser Amino Roaya
PH.D in international Law, Allameh Tabatabaee Univesity, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important issues in the border relations between Iran and Pakistan has been the influence of terrorist groups within Iran's borders and numerous terrorist acts and insecurities that these groups have had. Given the international responsibility of the Pakistani government for these insecurities in the border areas of Iran and Pakistan, the aim of this study is to assess the international responsibility of the Pakistani government for terrorist acts on the Iranian border in accordance with international law, regulations and procedures. The research method is descriptive-analytical; and library resources, documents, and valid international jurisprudence have used to gather information. The findings show that it is difficult to attribute the international responsibility of the Pakistani government to "directing" and "supporting" terrorists, as it is difficult for the Pakistani government to achieve "effective control" over terrorist groups. On the other hand, if it is established that the Pakistani government was aware of the terrorist attacks on the Iranian border, it was also able to prevent the attack, but it neglects to do so and has failed to warn Iran to prevent terrorist acts. It can be concluded that the Pakistani government has taken responsibility for the activities of terrorist groups because it violates international obligations, as well as UN Security Council resolutions on the duty of governments to consciously prevent anyone to use their territory in a way that would jeopardize the rights and security of other countries has been violated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Border
 • Iran
 • Pakistan
 • International Responsibility
 1. منابع فارسی:

  1. https://www.irna.ir/news/83219268/
 2. ابراهیم‌گل، علیرضا (1389)، مسئولیت بین‌المللی دولت، شهر دانش، چاپ دوم.
 3. اسدی‌فرد، محمد (1393)، بررسی مؤلفه‌های ناامنی در مناطق مرزی شرق کشور، فصل‌نامه علوم و فنون مرزی، زمستان 1393، شماره 11.
 4. پیشگاهی‌فرد، زهرا؛ میرزاده‌کوهشانی، مهدی (١٣٩3)، تبیین عوامل مؤثر در بحران‌زایی و مدیریت مرزهای ایران و پاکستان، جغرافیا و توسعه، پاییز 1393،دوره 12، شماره 36.
 5. توسلی‌نائینی، منوچهر؛ محسن‌پور، سمیرا (1393)، بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌الملل، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، پاییز ۹۳، شماره سوم.
 6. حلمی، نصرت‌الله (1387)، مسئولیت بین‌المللی دولت و حمایت سیاسی، نشر میزان، چاپ اول.
 7. خبرگزاری ایران‌پرس، https://farsi.iranpress.com/iran-i161049.
 8. خبرگزاری تسنیم، 27 بهمن 1397، https://www tasnimnews.com/fa/news
 9. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، ۴ اسفند ۱۳۹۷.
 10. زرنشان، شهرام (1386)، شورای امنیت و تعهدات دولت‌ها برای مقابله با تروریسم، مجلد حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و ششم.
 11. سواری، حسن (1382)، مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل خطرات و فرصت‌ها، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، شماره ۲۹.
 12. سوی، اریک (1375)، ترجمه امین مختاری، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 103 و 104.
 13. عسگری، پوریا (1388)، مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و ششم، شماره 40.
 14. کرم‌زاده، سیامک (1381)، کنوانسیون‌های ضدتروریسم و مسأله صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی، مجله‌نامه مفید، شماره 33.
 15. منتظران، جاوید (1397)، مقابله و کنترل تروریست‌های تجزیه‌طلبِ ایران ازمنظر حقوق بین‌المللی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، http://www.css.ir/fa/content/113586

 

 

 

منابع لاتین:

 1. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (2007), Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegrol, Judgment of 27 February 2007
 2. Becker T. (2006), Terrorism and the State Rethinking the Rules of State Responsibility, Oxford, Hart Publishing.
 3. Bokstiegel,K. H.(2006), State Responsibility under the ECT and Other Investment Protection Treaties, Investment, Arbitration and the Energy Charter Treaty, London, JurisNet, LLC
 4. Border management, Security Council Counter-Terrorism Committee (CTC)
 5. Brown D. (2003), Use of Force against Terrorism after September 11th: State Responsibility, Self-defense and Other Responses, CardozoJournal of International and Comparative Law, vol 11.
 6. Brownlie, I. (1983), System of the Law of Nation State Responsibility, Oxford Clarendon Press.
 7. Cassese, Antonio. (2007) The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia, European Journal of International Law, Volume 18, Issue 4, September 2007.
 8. Congo v. Uganda (2005), Armed Activities on the Territory of the Congo, Democratic Republic, Judgment, International Court of Justice.
 9. Corfu Channel, United Kingdom v. Albania, (1949), Merits, Judgment, International Court of Justice.
 10. Crawford, James (2002), The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press.
 11. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations(1970), GA Res 2625 (XXV), 25th sess, 1883rd mtg, UN Doc A/Res/2625 ,24 October 1970.
 12. Donnel, Daniel (2006), International treatiesagainst terrorism andthe use of terrorismduring armed conflictand by armed forces, International Review of the Red Cross, Volume 88 , December 2006, Number 864.
 13. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts(2001), UN Doc A/56/10.
 14. Gareth ,Williams D (2013), Piercing the shield of sovereignty: an assessment of the legal status of the unwilling or unable test, UNSW Law Journal, Vol 36
 15. General Assembly resolution, 51/210 of 17 December )1996).
 16. German Settlers in Poland(1923), Advisory Opinion, PCIJ Series B, No 6
 17. Heinegg, Wolff Heintschel von (2012), Legal Implications of Territorial Sovereignty in Cyberspace, 2012 4th International Conference on Cyber Confl ictC. NATO CCD COE Publications.
 18. international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo(2010), 22 July International Court of Justice
 19. Island of Palmas Case (1928), Scott, Hague Court Reports,Perm. Ct. Arb. 1928, Netherlands, USA, 4 April 1928.
 20. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (1986), Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, International Court of Justic
 21. Murdico, Suzanne (2006), Osama bin Laden, The Rosen Publishing Group
 22. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2008) Human Rights, Terrorismand Counter-terrorism, Fact Sheet No. 32.
 23. phosphates in morocco, decision of the Permanent Court of International Justice (PCIJ), Judgment ,Italy v. France ,14 June 1938.
 24. Tantia, Aaditya(2012), Responsibility of the State Universal perspective, International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies :ISSN:2348-8212: Volume 2 Issue 4 ,pp1-8
 25. Thürer, Daniel.(2010), The failed State and international law, International Review of the Red Cross No. 836.
 26. Trail smelter case(1941) ,United States, Canada, 11 March 1941, VOLUME III ,pp. 1905-1982
 27. United Nations Security Council, S/RES/1624 (2005)
 28. United Nations Security Council, S/RES/1373 (2001)
 29. United Nations Security Council, S/RES/1566 (2004)
 30. United Nations Security Council, S/RES/2178 (2014)
 31. United Nations Security Council, S/RES/2396 (2017)
 32. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran(1980), Judgment, International Court of Justice 24 May 1980
 33. Värk, René (2006),State Responsibilityfor Private Armed Groupsin the Context of Terrorism, Juridica   International, XI .
 34. Velásquez-Rodriguez Case(1988), Inter-Am. C.H.R., ser. C, No. 4, July 29
 35. Yearbook of the International Law Commission (1963), vol IV.