شهید سلیمانی؛ تقویت چارچوب‌بندی مقاومت اسلامی جهت مقابله با دگرسازی درون‌دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

با محور قرار گرفتن طرح وحدت اسلامی پس از رویداد انقلاب اسلامی در ایران، مقابله با «دیگر» برون‌دینی در دستور کار قرار گرفت و با فراخوان مسلمانان دیگر کشورها به ایستادگی همه جانبه در برابر توطئه‌های استکبار جهانی به‌ویژه ایجاد رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام که تهدید جدی منافع غرب در منطقه را در پی داشت، آمریکا در صدد بر آمد تا با تغییر مفهوم «غیر» و جایگزینی «دگر» درون‌دینی به جای نوع بیرونی و بیگانه آن، با بزرگنمایی اختلافات فرقه‌ای در جهان اسلام و صرف انرژی رها شده از بیداری اسلامی در تنش و درگیری بین مسلمانان، مانع از تمرکز بر مقابله با دشمن اصلی (رژیم صهیونیستی) شود تا امنیت‌زایی بیشتر برای این رژیم با وقفه مواجه نگردد. قابلیت شیعه‌ستیزی تفکر نئوسلفی می‌توانست ابزار مناسبی جهت اجرای طرح دگرسازی دینی غرب باشد. دامن‌زدن به اختلافات شیعه و سنی ناشی از نگرانی عربستان سعودی از طرح ایران به مثابه ام القری جهان اسلام هم پشتوانه تأمین هزینه‌های مالی گزاف اجرای این نقشه قرار گرفت. هدف این نوشتار آن است تا با استفاده از مدل تئوریک «چارچوب» و کاربست روش توصیفی- تحلیلی، گام بلندی که شهید سلیمانی با حضور فعال خود در میدان عمل در تشکیل اتحاد مقاومت برداشت و منجربه خنثی شدن استراتژی دگرسازی درون‌دینی با حمایت از تکوین و فعالیت‌های گروه‌های نئوسلفی نظیر داعش و در نهایت تضعیف رژیم صهیونیستی گردید را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد با بر افروخته شدن خشم ملت‌های مسلمان پس از دوباره در کانون توجه قرار گرفتن اشغالگری رژیم صهیونیستی در اثر اقدامات شهید سلیمانی که بیش از پیش امنیت و بقای آن رژیم را در معرض خطر و آسیب جدی قرار گرفت، دولت آمریکا را مصمم به ترور این عامل ناکامی نقشه دگرسازی درون‌دینی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Martyr Soleimani; Strengthening the framing of Islamic resistance to deal with intra-religious transformation

نویسنده [English]

  • Mojtaba Attarzadeh
Isfahan University of Art
چکیده [English]

With the focus of the Islamic unity plan after the event of the Islamic revolution in Iran, confronting the "external religious other" was put on the agenda. The call of the people of other nations to resist in all directions against the plots of global arrogance (especially after the establishment of a diet in the heart of the Islamic world) posed a serious threat to the West in the region. America tried to prevent it by changing the concept of "other" and replacing "otherness within the religion" instead of its external and alien type and by exaggerating the differences of sects in the Islamic world and consuming energy from Islamic awakening in tension and conflict between people. Investigate the main enemy (dangerous regime) and create more security for this regime. The ability of anti-Shiaism of neo-Salafi thinking can be a suitable tool for implementing the plan of religious transformation of the West. Adding to the Shia and Sunni differences caused by Saudi Arabia's plan of Iran as the Umm al-Qari of the Islamic world was also supported by the exorbitant financial costs of implementing this plan. The purpose of this article is to use the theoretical model of the "framework" and the application of the descriptive-analytical method to take a long step that the martyr will take with his presence in the field of action in the formation of the resistance alliance. And the activities of ISIS groups and finally the regime's weakening have been analysed and investigated. The result of this research shows that with the anger of the Muslim nations, with the martyrdom of Soleimani, the occupation of diet came into the spotlight again. It exposed the security and survival of that regime to danger and harm and made America determined to assassinate this factor of failure of the internal religious transformation plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformation
  • Islamic Revolution
  • Resistance
  • ISIS Area
  • Martyr Soleimani
الگار، حامد (1386) «وهابیگری». ترجمه احمد نمایی.مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی
پور حسن، ناصر و سیفی، عبدالله(1393) «تقابل سلفی‌ها با شیعیان و پیامدهای آن بر اتحاد جهان اسلام». فصلنامه شیعه‌شناسی. سال سیزدهم. شماره 52. زمستان. صص 34-7.
حشمت زاده، محمدباقر (1384) «مقدمه و چارچوبی برای بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی». نامه پژوهش. شماره 12 و 13. بهار و تابستان. صص 234-211.
داوری اردکانی، رضا (1373) «فلسفه در بحران». تهران: نشر امیرکبیر.
دهقانی پوده، حسین و امین پاشائی هولاسو (1399). «تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی». فصلنامه مدیریت اسلامی. دوره 28، شماره 2. تابستان. صص37-13.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1390) «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران». تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
ذاکر، آرمان (1399) «تحلیل گفتمان خطبه‌های نماز جمعه مقام معظم رهبری در تاریخ 17/11/1398پس از شهادت سردار سلیمانی». فصلنامه سیاست متعالیه. سال8. ش 28. بهار. صص 222-203.
ذوالفقاری، مهدی (1391) «بیداری اسلامی، مبـانی فلسـفی و عملگرایـی اسـلامی». تهـران: انتشـارات دانشـگاه امـام صادق (ع).
راتبرگ، توماس (1389) «دولت- ملت‌های ناکام و امنیت بین‌المللی».ترجمه نرگس اثباتی. اطلاعات سیاسی- اقتصادی. شماره 186-185.
رشیدی، مهناز و علی مشهدی (1399) « مهمترین راهکارهای حقوقیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی». فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. دوره 7، ش 2 ( ویژه نامه شهادت سردار سلیمانی)، تابستان. صص 63-90.
رضاپور، حسین (1393). تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین‌الملل. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. سال 11. شماره 37. صص، 158-141.
رضوی، سید عبدالله و محمد نصر اصفهانی(1398) «تنش‌های سیاسی غرب آسیا و بازار جهانی نفت». فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران. سال دوم. شماره دوم (پیاپی 6) . تابستان. صص72-35.
ستاری، جلال ( 1380) «هویت ملی و هویت فرهنگی» . تهران : نشر مرکز.
سمیعی اصفهانی، علیرضا و عبدالرضا فتحی مظفری (1392) «بررسی تأثیر مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر جنبش بیداری اسلامی خاورمیانه (با تأکید بر رویکرد سازه انگـاری». فصلنامه مطالعات جهان اسلام. دوره دوم. شـماره اول. بهار. صص 88-59.
سلطانی، سید علی اصغر (1384) «تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش». فصلنامه علوم سیاسی. شماره 28. زمستان. صص 180-153.
سیدنژاد، سیدباقر (1389) «سلفی‌گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران» (1389). فصلنامه مطالعات راهبردی. سال سیزدهم. شماره47. بهار. صص122-95.
غلامی، نجفعلی (1399) «تحلیل امنیت در مکتب شهید سلیمانی». نشریه تخصصی حکمرانی متعالی. دوره 1، شماره1 .بهار.صص 48-33.
فولر، گراهام و فرانکه، رند رحیم (1373) «شیعیان عرب، مسلمان فراموش شده». ترجمه خدیجه تبریزی. قم: انتشارات شیعه‌شناسی.
قادری کنگاوری، روح اﷲ (1392)، «نظریه مقاومت در روابط بین‌الملل؛ رویکرد ایرانی- اسلامی نفی سبیل و برخورد با سلطه». مجله سیاست دفاعی. سال 21. شماره 82.تابستان. صص 248-191.
قزلسفلی، محمدتقی و سمیه فرخی (1391) «پارادایم مقاومت و بیداری اسلامی در پرتو تحـولات شـمال آفریقـا و خاورمیانـه». فصلنامه مطالعات جهان اسلام. سال اول. شماره 2. پاییز و زمستان. صص160-139.
غفاری، زاهد و علیزاده، قدسی (1393)«مولفه‌های فرهنگ سیاسی جریان سلفی تکفیری (مطالعه موردی: داعش)». فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام. سال سوم. شماره11. پاییز. صص 111-89.
کریمی، علی (1390) «درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی». مسائل و نظریه‌ها. تهران: سمت
گاندی، لیلا (۱۳۹۱) «پسا استعمارگرائی». ترجمه مریم عالم زاده و همایون کاکا سلطانی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی
محسنی، حسین و شیخی، فرشته (1399)«تأثیر نهج‌البلاغه بر ادبیات مقاومت سردار شهید قاسم سلیمانی» ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، تهران، https://civilica.com/doc/1041946
مصلی نژاد، عباس(1395)« سیاست‌گذاری موازنه منطقه‌ای در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان». فصلنامه سیاست. دوره 46. شماره 4. زمستان.صص1087-1067 
معین آبادی، حسین؛ روح اﷲ، سبزی(1394) «تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در عراق بر اساس نظریه پخش». فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام. سال 4. شماره 13. بهار. صص 70-47.
میرقادری، کیانی (1391). «بن مایه‌های ادبیات مقاومت در قرآن». فصلنامه مطالعات متون ادبی- اسلامی. دوره اول. شماره اول. تابستان. صص97-69.
نوروزی، محمدجواد (1391) «دست در دست صبح، انقلاب اسلامی». قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف.
هراتی، محمدجواد؛ سلیمانی، رضا و عبادی، عبدالواحد (1394) «بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابط دوجانبه ایران و عربستان». فصلنامه سیاست جهانی. سال چهارم. شماره 9. پاییز. صص194-149.
Alishahi, A. (2019). The Defensive Paradigm of the Popular Mobilization Forcesin Iraq and the Degeneration of Divergent Politics, Journal of Advertising and Public Relations 2(2): 1-8.
Della Porta, Donatella and Diani Mario (2006), Social Movements an Introduction, Second edition, Oxford: Blackwell Publishers.
Gamson, William A, (1992), Talking Politics, Cambridge: Cambridge University press
Goffman, E. (1974), Frame Analysis, Cambridge: Harvard University Press.
Goodwin,Jeff, Jasper,James M, and Polletta, Francesca, Passionate Politics: Emotions and Social Movements, (2001),USA, University of Chicago Press.
Habermas, Jurgen (1976), Legitimation Crisis, London: Heinemann. McAdam, Doug, John McCarthy, and Mayer Zald, (1996), “Introduction:Opportunities,Mobilizing Structures,and Framing Processes- Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements”, In Doug McAdam, John
Parello-Plesner, J. (2018). Post-ISIS Challenges for Stabilization: Iraq, Syria and the U.S. Approach, Washington D.C.: Hudson Institute Publications.
Robinson, Glen E (2004), Hamas as Social Movement. In Wiktorowicz, Quentin (Ed.) Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Snow, David A., Rochford, EB, Worden SK & Benford, RD (1986), “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation”, American Sociological Review, 51, pp 464-481.
Snow, David & Benford, Robert D, (1992), "Master Frames and Cycles of Protest." Pp. 133-155 in Frontiers in Social Movement Theory, edited by A. D. Morris and C. M. Mueller. New Haven, CT: Yale University Press.
Snow, David A. and Benford, Robert D. (2000), Mobilization Forum: Comment on Oliver and Johnston (Clarifying the Relationship between Framing and Ideology), Mobilization: An International Journal 2000, 5(1).
Wilson, J. (1973), Introduction to Social Movement, NY: Basic Books.
Wise, H. (2007). Inside the Danger Zone: The U.S. Military in the Persian Gulf 1987–88, Annapolis: MD: Naval Institute Press.