شناسایی عوامل مؤثر بر تحولات آینده آسیای مرکزی و تأثیر آن بر موقعیت ج. ا. ایران در این منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تحولات آینده آسیای مرکزی و تأثیر آن بر موقعیت ایران در این منطقه انجام پذیرفته‌است. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع «کاربردی- توسعه‌ای» و بر مبنای ماهیت «توصیفی- پیمایشی» بوده که از رویکردی «آمیخته» برخوردار است. جامعه آماری؛ شامل کارشناسان دارای سابقه فعالیت در منطقه بوده که در بخش کیفی 12 نفر و در بخش کمی 32 نفر به‌روش گلوله برفی شناسایی و به‌صورت هدفمند انتخاب گردیده‌اند. به‌منظور گردآوری داده‌ها جهت تدوین ادبیات تحقیق از «مطالعات کتابخانه‌ای» با استفاده از «ابزار فیش‌برداری» و در خصوص جمع‌آوری داده‌های واقعی نیز از «مطالعات میدانی» با استفاده از ابزار «مصاحبه نیمه‌ساختاریافته» و «پرسشنامه بسته» استفاده شده که سئوالات آن‌ها از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام‌بودن گویه‌ها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت توسط خبرگان تأیید گردیده است. «ضریب آلفای کرونباخ» پرسشنامه 869/0 و «پایایی باز آزمون» مصاحبه‌ها 82 درصد محاسبه شده که بیانگر پایایی قابل قبول بوده است. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش؛ ابتدا عوامل تاثیرگذار بر تحولات آینده منطقه با «تحلیل محتوای کیفی» مصاحبه‌ها احصاء و در محورهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، امنیتی و ژئوپلیتیک دسته‌بندی و سپس به‌منظور دریافت تاییدیه و رتبه‌بندی اهمیت آن‌ها، پرسشنامه‌ای تنظیم و توزیع گردید. با تجزیه و تحلیل داده‌های کمی با استفاده از «پارامترهای توصیفی» تمامی مؤلفه‌های احصاء شده مورد تأیید قرار گرفت و اهمیت آن‌ها با استفاده از روش «آنتروپی شانون» رتبه‌بندی شد. در پایان نیز راهکارهای پیشنهادی جهت گسترش حضور ایران در منطقه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the future developments in Central Asia and its impact on I. R. Iran position in the region

نویسنده [English]

  • Seyyed shahab adin hejazi
Faculty member of Imam Khomeini Naval Academy
چکیده [English]

The present study aims to identify the factors affecting the future developments in Central Asia and its impact on Iran's position in the region.This research is based on the purpose of "applied-developmental" type and based on the nature of "descriptive-survey" which has a "mixed" approach. Statistical Society; It includes experts with a history of activity in the region, of which 12 people in the qualitative section and 32 people in the quantitative section have been identified by snowball method and have been purposefully selected. In order to collect the data needed to compile the research literature, "library studies" using "fishmaking tools" and in order to collect real data, "field studies" using "semi-structured interviews" and "closed questionnaires" were used. They have been confirmed by experts in terms of apparent validity and content in terms of clarity and unambiguity of the items as well as the adequacy of quantity and quality. "Cronbach's alpha coefficient" of the questionnaire was 0.869 and "retest reliability of the test" of the interviews was 82%, which indicated acceptable reliability. In order to achieve the research goal; First, the factors influencing the developments in the region were counted by "qualitative content analysis" of the interviews and classified into economic, political, socio-cultural, security and geopolitical axes, and then a questionnaire was prepared and distributed to receive confirmation and rank their importance in influencing Iran's future situation. All quantified components were confirmed by quantitative data analysis using "descriptive parameters" and their importance was ranked using the "Shannon entropy" method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • I. R. Iran
  • Future developments and STEEP