بازنمایی مطالعات اطلاعاتی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 گروه معارف اسلامی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ، آﯾﻨﺪ هﻧﮕﺮی، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر و ﻋﯿﻨﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻦ بحرانها و ﺗﻬﺪﯾﺪات (ﺑﺎﻟﻘﻮه) ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاست. مطالعات اطلاعاتی حلقه مفقوده شناخت انسانی از تحولات سیاسی و بین المللی است، پس لازم است راهکار مناسبی جهت نظریه پردازی بومی در مطالعات اطلاعاتی ابداع شود. بیانیه گام دوم به عنوان مهمترین سند بالا دستی در ایجاد چشم‌انداز انقلاب اسلامی که همانا تمدن‌سازی و آمادگی برای طلوع ولایت عظمی و نیز تبیین راه طی شده و شرایط کنونی، به بررسی مهمترین تهدیدات و آسیب‌های فراروی انقلاب اسلامی پرداخته و تکالیف اجزای مختلف نظام و بویژه سازمان‌های اطلاعاتی که مورد نظر ما هستند، را برای تحقق این چشم انداز معلوم می‌نماید. از این رو لازم است با نگرش و دیدگاه مطالعات اطلاعاتی به سراغ تبیین مواضع امام خامنه ای(مد ظله) در بیانیه گام دوم رفته، و به بررسی وضعیت گذشته و حال، آسیب‌ها و تهدیدات و فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، اصول راهبردی و عملیاتی و در نهایت تکالیف و راهکارهای اجرایی بیانیه در موضوع مطالعات اطلاعاتی بپردازیم.
اﯾﻦ پژوهش، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ / ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ چهار ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﯾﻌﻨﯽ «بررسی و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ»، «برآورد اطلاعاتی»، «هشداردهی به‌هنگام» و « سیاستگذاری متناسب و کشورداری کارآمد»، را ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮدازش ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﻮد در پاسخ به چگونگی بازنمایی مطالعات اطلاعاتی در بیانیه گام دوم، ﻗﺮار داده اﺳﺖ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بازنمایی مطالعات اطلاعاتی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نویسنده [English]

  • Masoud Naderi 2
1
2 Department of Islamic Studies. Imam Hussain (PBUH) University. Tehran. Iran
چکیده [English]

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ، آﯾﻨﺪ هﻧﮕﺮی، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر و ﻋﯿﻨﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻦ بحرانها و ﺗﻬﺪﯾﺪات (ﺑﺎﻟﻘﻮه) ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاست. مطالعات اطلاعاتی حلقه مفقوده شناخت انسانی از تحولات سیاسی و بین المللی است، پس لازم است راهکار مناسبی جهت نظریه پردازی بومی در مطالعات اطلاعاتی ابداع شود. بیانیه گام دوم به عنوان مهمترین سند بالا دستی در ایجاد چشم‌انداز انقلاب اسلامی که همانا تمدن‌سازی و آمادگی برای طلوع ولایت عظمی و نیز تبیین راه طی شده و شرایط کنونی، به بررسی مهمترین تهدیدات و آسیب‌های فراروی انقلاب اسلامی پرداخته و تکالیف اجزای مختلف نظام و بویژه سازمان‌های اطلاعاتی که مورد نظر ما هستند، را برای تحقق این چشم انداز معلوم می‌نماید. از این رو لازم است با نگرش و دیدگاه مطالعات اطلاعاتی به سراغ تبیین مواضع امام خامنه ای(مد ظله) در بیانیه گام دوم رفته، و به بررسی وضعیت گذشته و حال، آسیب‌ها و تهدیدات و فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، اصول راهبردی و عملیاتی و در نهایت تکالیف و راهکارهای اجرایی بیانیه در موضوع مطالعات اطلاعاتی بپردازیم.
اﯾﻦ پژوهش، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ / ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ چهار ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﯾﻌﻨﯽ «بررسی و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ»، «برآورد اطلاعاتی»، «هشداردهی به‌هنگام» و « سیاستگذاری متناسب و کشورداری کارآمد»، را ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮدازش ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﻮد در پاسخ به چگونگی بازنمایی مطالعات اطلاعاتی در بیانیه گام دوم، ﻗﺮار داده اﺳﺖ

کلیدواژه‌ها [English]

  • گام دوم انقلاب
  • مطالعات اطلاعاتی
  • کشورداری
  • تحلیل و بررسی اطلاعات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1401