راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روابط بین الملل، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران‌.

2 روابط بین الملل، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 گروه آموزشی روابط بی‌ الملل، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت مادی جمهوری اسلامی ایران که به واسطه آن ضریب بازدارندگی و موازنه قدرت (توزیع قدرت) در برابر دشمنان بالقوه و بالفعل را افزایش داده است، برنامه موشکی این کشور است. در همین راستا آمریکا در سال‌های گذشته به مقابله همه جانبه با توان موشکی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای پرداخته است. راهکارهای آمریکا برای مقابله با برنامه موشکی ایران طیف متعدد و متنوعی از گزینه‌های مختلف اعم از نظامی، سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله و مهار برنامه موشکی ایران می‌باشد. سؤال اصلی که در این پژوهش بدان پاسخ داده می‌شود این است که راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و راهبرد پژوهشی در تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب تئوریک موازنه‌سازی منفی نشان می‌دهد، راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله با برنامه موشکی ایران ترکیبی از دفاع موشکی انفرادی، دفاع موشکی مرکب در محیط راهبردی ایران، راهکارهای نظامی مختص به رزم دریایی و همکاری‌های راهبردی با متحدان و شرکا در غرب آسیا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US Military Strategies to Counter Iran's Ballistic and Cruise Missiles

نویسندگان [English]

  • Alireza Zamanian 1
  • Saeid Ghorbani 2
  • Javad Monzavi Bozorgi 3
2 International Relations, Department of Management and Industrial Engineering, University of Technology Malek Ashtar, Tehran, Iran.
3 International Relations, Department of Management and Industrial Engineering, University of Technology Malek Ashtar, Tehran Iran.
چکیده [English]

One of the most Important Tools of Material Power of the Islamic Republic of Iran, through which it has increased the Deterrence Coefficient and the Balance of Power (Distribution of Power) against Potential and Actual Enemies, is the Missile Program of this Country. In this Regard, in Recent Years, the United States Has Comprehensively Confronted Iran's Missile Capability as a Regional Power. US Strategies to Counter Iran's Missile Program Include a wide Variety of Military, Political, and Economic Options. The Purpose of this Study is to Explain US Military Strategies to Counter and Contain Iran's Missile Program. The Main Question to be answered in this Study is what are the US Military Strategies to Deal with Iran's Ballistic Missiles and Cruise Missiles? The Research Method in this Research is Descriptive-Analytical and the Research Strategy in the Present Study is based on a Qualitative Approach. The Results of the Research Using the Theoretical Framework of Negative Balancing Show that US Military Strategies to Counter Iran's Missile Program are a Combination of Individual Missile Defense, Combined Missile Defense in Iran's Strategic Environment, Military Strategies Specific to Naval Warfare and Strategic Partnerships with Allies and Partners in West Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Balancing
  • Islamic Republic of Iran
  • US
  • Ballistic and Cruise Missiles Missile Defense
  1. پژوهشکده مطالعات راهبردی (1396). «تحلیل و ارزیابی سند استراتژی دفاع ملی آمریکا»، قابل دسترس در: https://risstudies.org/
  2. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394). «اصول و مبانی روابط بین‌الملل (جلد اول)»، تهران: سمت.
  3. زمانیان، علیرضا؛ تاج‌آبادی، حسین؛ متقی، ابراهیم (1400). «تأثیر پیشرفت و توسعه سامانه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی آمریکا در غرب آسیا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ»، فصلنامه سیاست دفاعی، سال سی‌ام، شماره 115، صص 78-53.

Biden, Joseph. (2021). “Interim National Security Strategic Guidance”.  America: The White House.

Crawford, Timothy. (2011). “Preventing Enemy Coalitions: How Wedge Strategies Shape Power Politics”. International Security, 35 (4), Spring.

 Erasto, T. & Wezeman, P.T. (2020). Addressing Missile Threats in the Middle East and North Africa. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

He, Kai. (2012). “Undermining Adversaries: Unipolarity, Threat Perception, and Negative Balancing Strategies After the Cold War”, Security Studies, 21 (2).

Haas, Ernst B. (1953). “The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda”, World Politics, 5(4), July.

Izewicz, Paulina. (2017). “Iran's Ballistic Missile Programme: Its Status and the Way Forward”. The European Network of Independent Non-Proliferation Think Tank: Eu Non-Proliferation Consortium.

Kreisher, Otto. (2013). “China's Carrier Killer: Threat and Theatrics”. America: Air Force Magazine.

King, Brian R., (2011). “Balance of Power”, in Ishiyama, John T. and Breuning, Marijke, 21st Century Political Science: A Reference Handbook, Los Angeles: Sage.  

National Defense Strategy. (2018). “Summary of the National Defense Strategy of the United States of America”. Retrieved from www.dod.defense.gov.

“National Security Strategy”. (2017). Retrieved October 22, 2021, from http://nssarchive.us/national-securitystrategy-2018.  

Political-Military Cooperation. (2021). “U.S. Security Cooperation with Israel”. Retrieved October 19, 2021, from http://stategov/u-s-security-cooperation-with-israel/.

Steff. Reuben and Khoo, Nicholas. (2014). “Hard Balancing in the Age of American Unipolarity. The Russian Response to US Ballistic Missile Defense During the Bush Administration (2001-2008)”. The Journal of Strategic Studies, 37 (2).

U.S. Department of State (2019). “DOD Dictionary of Military and Associated Terms”, https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/ pubs/dictionary.pdf.

Wood, Dakota L. (2020). “U.S. Military Strength: With Essays on Great Power   Competition”. Washington DC: The Heritage Foundation.