قواعد و مقررات حقوقی در فضای سایبر و دعاوی حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

2 استاد یار گروه معارف اسلامی.دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور تهران،ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

چکیده

محیط زندگی همواره با تهدیدات متعددی روبرو بوده است که امروزه نیز شکل دیگری از این تهدیدات مشاهده می‌شود. آنچه دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در گذشته‌های دور و نزدیک به کار می‌بردند، توسل به ابزار زور و یا جنگ علیه کشوری بود که با آنان وارد جنگ و یا مجادله می‌شدند. اما امروزه شکل تهدیدات دچار تغییر شده است و از فضای سایبر به عنوان محملی برای تهدید دیگران و رسیدن به منافع ملی بهره برده می‌شود. استفاده تهدیدآمیز از فضای سایبر، مشمول قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی می‌گردد. پژوهش حاضر نیز به بررسی قوانین حقوقی در فضای سایبر و دعاوی حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. سؤالی که مطرح است اینکه قوانین حقوقی برای مقابله با تهدیدات و حملات در فضای سایبری از سوی ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که ارائه می‌شود این است که هرچند در داخل نیز رویکردهای حقوقی متعددی برای بررسی تهدیدات سایبری وجود دارد، اما با توجه به محدود بودن به فضای داخلی از اثرگذاری چندانی برخوردار نیستند. اما از جهت توسل به آموزه‌های حقوق بین‌الملل، استناد به تهدید صلح و امنیت نظیر آنچه شورای امنیت و منشور ملل متحد می‌گویند؛ توسل به اعلامیه‌ها و منشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی، توسل به دیوان بین‌المللی دادگستری برای شناسایی و مجازات متجاوز و در نهایت استناد به اصل دفاع مشروع بخش‌های مختلفی از قوانین حقوقی مقابله با تهدیدات فضای سایبری شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal rules and regulations in cyberspace and legal claims of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Afshin Jafari 1
  • Ali Gholamali 2
  • Hedayatollah Derakhshan 3
1 Associate Professor, Payame Noor University
2 Asisstant Professor, Department ofislamic,faculty of Theology, Payamnoor university Tehran,iran
3 Graduated in M.A Public International Law
چکیده [English]

The living environment has always faced many threats, and today another form of these threats is observed. What governments and political systems have used in the recent and distant past has been the use of force or war against a country with which they have engaged in war or conflict. But today the form of threats has changed and cyberspace is being used as a vehicle to threaten others and achieve national interests. Threatening the use of cyberspace is subject to domestic and international laws and regulations. The present study also examines the legal laws in cyberspace and the legal claims of the Islamic Republic of Iran. The question is, what are the legal provisions for dealing with threats and attacks in cyberspace from Iran? The answer is that although there are several domestic legal approaches to investigating cyber threats, they are not very effective due to their limited internal space. But in order to apply the teachings of international law, to invoke threats to peace and security, such as the so-called Security Council and the Charter of the United Nations; Recourse to regional and international declarations and charters, recourse to the International Court of Justice to identify and punish aggressors, and finally invoking the principle of legitimate defense are recognized in various sections of cyber law. In the present study, a descriptive-analytical method was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laws
  • Cyberspace
  • Lawsuits
  • Islamic Republic of Iran