افغانستانِ پسا طالبان: علت شناسی بحران و راهبرد دولت مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامع امام حسین علیه السلام

2 دانشگاه جامع دانشجو

چکیده

شواهد تاریخی و تجربی حاکی از آن است که، روند دولت سازی در کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه نه تنها روند مطلوبی را طی نکرده ؛ بلکه با بحران مشروعیت، خشنونت‏های قومی و مذهبی‏، ناکارآمدی‏، بحران هویت و مداخلات مواجه بوده است (مقدمه). در این مقاله، علت شناسی بحران دولت در افغانستان و راهبرد دولت مطلوب به عنوان هدف مقاله به صورت یک مسئله طرح شده است (هدف). مؤلفه‏های هویتی به عنوان عامل مهم دولت سازی در افغانستان بوده به دلیل تداوم تضادهای هویتی و اجتماعی به تأخیر افتاده، از سوی دیگر نقش عوامل خارجی نیز به این مسئله دامن زده است. پرسش اصلی مقاله این است که؛ بحران دولت‌سازی در افغانستان چه عوامل و دلایلی داشته است؟ و راهبرد دولت مطلوب پسا طالبان چیست؟ (سوال) این پژوهش از حیث هدف بنیادی-کاربردی با تکیه بر روش کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی در صدد است تا با ابزار کتابخانه‏ای سؤال یادشده را مورد بازکاوی و بازنمایی قرار دهد (روش). در تبیین چرایی موانع دولت‌سازی در افغانستان به نظر می‏رسد روند دولت‌سازی در افغانستان متأثر از دو سطح ملی و فراملی می‏باشد که در بعد ملی تضادهای هویتی و اجتماعی و در سطح فراملی مداخلات کشورهای منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای مهم‏ترین علل بحران دولت در افغانستان است (یافته). نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که افغانستان برای تشکیل دولت مطلوب نیازمند است تا زمینه‏های مشارکت تمامی اقوام برای تشکیل دولت فراگیر فارغ از مداخلات خارجی ایجاد شود و دولت فراگیر مردمی با مقبولیت مردمی، منطقه‏ای و بین المللی شکل بگیرد (نتیجه).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post-Taliban Afghanistan: The Etiology of the Crisis and the Strategy for a Good Government

نویسندگان [English]

  • behzad ghasemi 1
  • hosseyn sharafiye 2
1 ddddddddddd
2 bb
چکیده [English]

Historical and empirical evidence suggests that the process of state-building in the Islamic world and in developing countries has not only not gone well; Rather, it has faced a crisis of legitimacy, ethnic and religious violence, inefficiency, an identity crisis, and interference (Introduction). In this article, the etiology of the government crisis in Afghanistan and the strategy of the desired government as the goal of the article is presented as an issue (goal). Identity components have been an important factor in state-building in Afghanistan and have been delayed due to the persistence of identity and social conflicts. On the other hand, the role of external factors has also contributed to this issue. The main question of the article is that; What are the causes of the state-building crisis in Afghanistan? And what is the strategy of a favorable post-Taliban government? (Question) This research, in terms of fundamental-applied purpose, relying on qualitative method and descriptive-analytical type, intends to review and represent the mentioned question with library tools (method). In explaining the obstacles to state-building in Afghanistan,

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnicism
  • desirable state
  • fragile state
  • crisis

Smiley face

افخمی، محبوب الله (1394) ،ملتی که ساخته نشد، کابل: تمدن شرق.      
 باقری، اسماعیل (1396)، «ساختار سیاسی افغانستان، رئیس جمهور ،رئیس اجرایی»،مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 69
جوادی، محمدآصف (1396)، فرایند ناتمام تکوین دولت مدرن در افغانستان، تهران: سخنوران.
حکمت نیا، حسن(1383)، افغانستان هارتلند آسیا، پیک نور، سال دوم، شماره اول، صفحات 85-110
رحیمی، سردار(1396)، ژئوپلیتیک افغانستان در قرن بیست، م چ.3 کابل: واژه.
روتبرگ،رابرت،(1381) دولت‌های ناکام و امنیت بین‌الملل، ترجمه نرگس اثباتی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 185-186
وعیدی،جواد(1383)،«بنیادهای رفتاری آمریکا در افغانستان»، همشهری دیپلماتی ، ک ش 10.
یزدان پناه ،کیومرث، احمدی، سیدجلال،(1400)،«جایگاه اقوام در شکل گیری ساختار سیاسی و حاکمیت افغانستان بعد از 2001 میلادی»،فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 51، شماره 1
Potter, Donald. (2004). “State Responsibility, Sovereignty, and Failed States”, Available at: https://www. adelaide. edu.au/apsa/docs_papers/Others/potter. Pdf
Hanlon, Michael. (1998). Saving Lives with Force: Military Criteria for Hiumanitarian Intervention, Washington, D. C: Brookings.
Rotberg, Robert. (2003). “Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators”, in State Failure and State Weakness in a Time of Terror, ed. Robert I. Rotberg Washington D. C.: Brookings Institution.
Jane McAdam, Forced Migration, Human Rights and Security, US: Hart Publishing, 2008, Ch. 6.
David Armstrong, "Law, Justice and the Idea of a World Society", International Affairs, Vol. 75, No. 3, 1999, p. 547-561.
_index . pdf
Rotberg, R (ed) (2004), When States Fail, Princeton, NJ: Princeton University Press.
olson, William. (1993). “The New World Disorder: Governability and Development, in Max G. Manwaring, ed. Gray Area Phenomena: Confronting New World Disorder, Boulder: Westview Press.Country reports on Terrorism. (2012). Available at: http://www.state.gov/documents/organization /210288
The Fund for Peace (2016), The Fragile States Index, Washington, D.C., www.fundforpeace.org.
Hehir, Aidan & Robinson Neil. (2007). State-Building: Theory and Practice, London: Routledge.
Talentino, Andrea Kathryn (2004), "The Two Faces of Nation-building: developing Function and Identity", Cambridge Review of  InternationalAffairs , Vol. 17. No. 3.
"Hazaraii. History",December30, 2012, Encyclopedia Iranica, Access in،
 Transparency international ،The global coalition against corruption corruption perception index ، Afghanistan.(2019)
Oliker Olga & S. Szayna Thomas, Faultlines of Conflict in Central Asia and the South Caucaus (Pittsburgh : Rand, 2003).
Buzan, Barry, people, States and Fear : the National Security Problem in international Relations (Brighton : wheatsheaf, 1983).
Buzan, Barry, people, States and Fear : the National Security Problem inThird world”, In, Edward Azar & Chung – in –Moon , National Security Problem inThird world, Management of Internal and External Threats(England:Elgar Publishing Limited, 1989)
Horowitz, Donald. (1985). Ethnic Groups in Conflict, California: University of California Press.
Rice, Susan E.& Patrick, Stewart. (2008). Index of state weakness
OECD(2010),The state, legitimacy in Fragile Situations,OECD Publications.
Daheshyar, H. (2010). The state in the Arab Middle East: the invulnerability of the political system, Middle East Studies Quarterly, (17), 163 -185. (in Persian).
Caroe,Olaf,(1967),The Pathans, 55B. C-a.D 1957, New Yprk: St Martins Press Rotberg, R(2004), When States Fail, Princeton, Nj: Princeton University Press.
In the Developing World, The Brookings Institution, Washington, DC, Avalibal at: http://www. brookings edu/~/media/research/files/reports/2008/2/weak% 20. states%20index/02_ weak_ states
اصغری، فرامرز (1400)، مفهوم شناسی دولت فراگیر، خبرگزاری سیاست روز، تاریخ دریافت 1مرداد 1401.
متن موافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی ،(1393، شهریور 30)، www.bbc.com)
سعیدی،ستار،(2019) موسسه صلح و اقتصاد:جهان در سال 2019 اندکی امن تر شده است ، 22خرداد 1398
نیمی از رسانه های افغانستان بسته شده اند(2021)، www.aliazeera.net،24دسامبر 2021 .
گراندی، فیلیپو(2022)پایگاه خبری تحلیلی الوقت، www.alwagt.net،
قطعنامه شورای حقوق بشر درباره زنان افغانستان،(09/07/2022)، www. Un human rights council.org
عفو بین الملل به طالبان : آدم ربایی و ناپدیدکردن افراد را پایان دهید، (16 ژوئن 2022)، www. Amnesty.org
قدیمی، علی (2021)،نگاهی به وضعیت آماری مهاجرین افغانستانی در جهان و ایران، کمیساریای عالی پناهندگان ،www.imobs.ir
سازمان دیدبان حقوق بشر، (2022)، www. Hrw. org
مالاپاتی، حکومت طالبان بر دانشگاهیان ضربه می‌زند، (1 ژوئن 2022)، www. Nature.com
بحران سو تغذیه در افغانستان، (7/6/2022)، لینک bit.ly/3lhfpbs
رسمیت شناختن طالبان مشروط بر تشکیل دولت فرآگیر، 26آپریل2022، www.interfax.com
تشکیل دولت فراگیر و تعامل بیشتر با طالبان، )28 جون 2022(، www. Fa. Alalam. ir
سروش، عصمت الله (1398) دوپادشاه در یک اقلیم سایت اطلاعات روز www.etilaatroz.com))، 20 حوت 1398)
sidiqy،Firoz  (1400) بحران بشری در افغانستان، www.khaama,com،)
افغانستان در تجارب منفی پیش تاز است، (8 ژوئن 2022)، www.Ariananews.af
دیدبان حقوق بشر، بحران حقوق بشر با تسلط طالبان،(2022)، www.tarjomanaf.af) 01/13/2022
اجدری،بهمن، کدیور،علیرضا (13شهریور1400)، مجله تحلیلی دقیقه، افغانستان میان دو انقلاب  www.dmag.ir.
گزارش نهاد رسانه ای افغانستان، (1400)، خبرگزاری دید  www.did perss.com
 (the global state of democracy، Afghanistan، (2021) www.idea.int) شهریور 1400.
علل فروپاشی دولت ها در افغانستان، (07/5/2022)، روزنامه هشت صبح، www. 8am.af
ابراز نگرانی هند و فرانسه از تحولات افغانستان، (2022 may 5)، www.khaama,com
تشکیل ساختار فراگیر و همه شمول در افغانستان، (2022 may 23)، www. Arezo. news