واکاوی کنش اطلاعاتی سازمان‌های تروریستی داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

مطالعات تداوم بقاء سازمان‌های تروریستی و متغیرهای درگیر در آن، بُعد نوینی در مطالعات تروریسم به شمار می‌رود. در این میان نحوه فعالیت‌های اطلاعاتی این سازمان‌ها به عنوان نبض حیات‌شان، از اهمیت بسزایی در مطالعات مذکور برخوردار است. داعش به مثابه سازمان تروریستی، از ابتدای حیات خود واجد سازمان اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی خبره و قدرتمندی بود که تمامی زوایای فعالیت‌های این سازمان را تحت اشراف گسترده خود داشت. لکن این اشراف در ارتباط با فشارها، تحولات و مقتضیات بیرونی قرار داشت که شکل سازمانی و نحوه کُنش آن را دستخوش دگرگونی قرار می‌داد. براین اساس پژوهش حاضر در برخورد با داعش به مثابه موجودیتی اجتماعی، درصدد پاسخ به چرایی و چگونگی کُنش‌های اطلاعاتی داعش، با اتخاذ چارچوب نهادگرایی جامعه شناختی است. براین اساس یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کنش اطلاعاتی داعش در ابتدا هم‌شکلی تقلیدی بوده و از ماهیت اطلاعاتی به پوششی ایدئولوژیک سیر کرده و در گام بعدی این کنش با اتخاذ رویکرد هم‌شکلی هنجاری در قلمرو تحت سیطره و مناطق همجوار آن شبکه‌ای بوده و در مناطق دور دست و خارج از کنترل و اشراف سازمان، به صورت خوشه‌ای بود.
در پژوهش حاضر ابزار گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و مصاحبه با نخبگان مطلع بوده و روش تحلیل داده‌ها توصیفی– تحلیلی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the intelligence activities of ISIL terrorist organizations

نویسنده [English]

  • mohammad mehraban helan
شهرک راه آهن بلوار کاج سروستان 5 پلاک 8
چکیده [English]

The study of the survival of terrorist organizations and the variables involved in it is a new dimension in the study of terrorism.

Among these, the intelligence activities of these organizations as the pulse of their lives, is of great importance in these studies.

As a terrorist organization, from the very beginning of its existence, ISIS had a powerful and expert intelligence and counter-intelligence organization that had all aspects of its activities under its vast aristocracy.

But this aristocracy was associated with external pressures, developments, and requirements that changed the organizational form and the way it operated.

Accordingly, the present study in dealing with ISIS as a social entity, seeks to answer why and how ISIL's intelligence actions, by adopting a sociological institutional framework.

Based on the findings of the present study, it shows that ISIS's intelligence action is initially imitative and has shifted from the nature of intelligence to ideological cover. Hands out of the control and nobility of the organization were clustered.


In the present study, the data collection tools are library and interviews with elites are informed and the data analysis method is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIL
  • Terrorism
  • Terrorist Organizations
  • Intelligence Action
  • Institutionalism