راهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با گروهک‌های تکفیری در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشگاه جامع امام حسین

3 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

4 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله با هدف احصاء و تدوین راهبردهای سیاسی و با توجه به نقش اساسی سوریه در استحکام جبهه مقاومت، به‌دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که راهبردهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با گروهک‌های تکفیری در سوریه کدام‌اند؟ در این راستا نوع پژوهش در این مقاله "توسعه‌ای-کاربردی" است و از روش موردی-زمینه‌ای استفاده گردیده است. حجم نمونه جامعه آماری برای داده‌های کیفی، به‌وسیله روش هدفمند همگون، ناهمگون و گلوله برفی تا حد اشباع تعیین و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش و محدودیت وجود افراد صاحب‌نظر جهت برآوردن نیازهای علمی پژوهش، پنجاه نفر به‌صورت تمام‌شمار تعیین گردیده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه محقق‌ساخته، استفاده و برای بررسی روایی پرسشنامه از نقطه نظرات خبرگان حوزه مورد مطالعه و برای بررسی پایایی پرسشنامه از الفای کرونباخ استفاده شده است. پس از اخذ نظرات جامعه آماری با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت گرفته است. درنهایت با عنایت به چهار دسته راهبرد احصا شده در ماتریس SWOT (WT,WO,ST,SO) و تجمیع گزاره‏ها برای مبنای عناصر تدوین راهبرد، به سه راهبرد به‌عنوان راهبردهای اصلی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سوریه رسیدیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The political strategy of the Islamic Republic of Iran to confront takfiri groups in Syria

نویسندگان [English]

  • عابدی Abedi 1
  • Yahya Safavi 2
  • abbas nilforoshan 3
  • mohammad reza besharati 3
  • Mohammad Ali Abedi 4
1 .Ph.D student and researcher Imam Hossein Comprehensive University. Tehran, Iran
2 imam hossein comprehensive university
3 imam hossein comprehensive university
4 imam hossein university for officers and guards training
چکیده [English]

This article, with the aim of enumerating and formulating political strategies and considering the essential role of Syria in strengthening the resistance front, seeks to answer the basic question, what are the political strategies of the Islamic Republic of Iran to deal with Takfiri groups in Syria? In this regard, the type of research in this article is "developmental-applied" and the case-field method has been used. The sample size of the statistical population for qualitative data was determined by the purposeful homogeneous, heterogeneous and snowball methods until saturation, and considering the specialization of the research subject and the limited availability of experts to meet the scientific needs of the research, fifty people were selected. The full form has been determined. To collect information, interview method and researcher-made questionnaires were used, and to check the validity of the questionnaire, the opinions of experts in the field of study were used, and Cronbach's alpha was used to check the reliability of the questionnaire. After obtaining the opinions of the statistical community, data analysis has been done using descriptive and inferential statistical techniques and methods. Finally, with regard to the four categories of strategies counted in the SWOT matrix (WT, WO, ST, SO) and the compilation of propositions for the basis of the elements of strategy formulation, we reached three strategies as the main political strategies of the Islamic Republic of Iran in Syria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Strategy
  • Islamic Republic of Iran
  • Takfiri Groups
  • Syria