تحلیل لایه لایه‌ای علل جنگ‌های آینده غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده پژوهی دفاعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

چکیده

این مطالعه جهت شناسایی علل و عوامل وقوع جنگ‌های آینده در منطقه غرب آسیا به روش تحلیل لایه لایه‌ای علت‌ها انجام گردید. ابتدا اسناد و مدارک مربوط به موضوع، مطالعه و بررسی گردید. سپس مفاهیم و واژه‌های احصاء شده طی یک پرسش‌نامه به جامعه نمونه شامل 66 نفر از صاحب‌نظران ارائه و داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Excel و از روش‌های آماری توصیفی (محاسبه میانگین و واریانس) و استنباطی (برآورد فاصله اطمینان و محاسبه آماره آزمون کای-دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه تحلیل لایه لایه‌ای علت‌ها شامل چهار لایه لیتانی، نظام‌های علّی، گفتمان (جهان‌بینی) و اسطوره یا استعاره می‌باشد، برای تقسیم علل در هر کدام از لایه‌ها از مدت زمان علت جنگ و تعداد نظرات پرسش‌شوندگان در خصوص همبستگی جنگ‌های آینده به این مؤلفه‌ها استفاده بعمل آمد. در نهایت با کسب نظرات خبرگان مورد نظر، مهم‌ترین نوع جنگ‌های آینده شامل جنگ‌های ترکیبی، جنگ شبکه محور، جنگ تأثیر محور و جنگ نرم طبقه‌بندی شد. بر اساس یافته‌های به دست آمده مهمترین علل وقوع جنگ‌های آینده در منطقه غرب آسیا در لایه اول (سطح لیتانی)، قدرت‌خواهی، انتقام و دسترسی به انرژی هسته‌ای؛ در لایه دوم (سطح نظام‌های اجتماعی) علل وقوع در سیاست، فناوری و اقتصاد؛ در لایه سوم (جهان‌بینی) علل وقوع مذهب، ایدئولوژی و دین و در لایه چهارم (استعاره یا ‌اسطوره) زبان، خودبزرگ‌بینی و فرقه‌های مختلف مذهبی طبقه‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A layered analysis of the causes of future wars in West Asia

نویسندگان [English]

  • Ebrahim ejabi 1
  • Khalil Koulivand 2
  • hamid motaghi 3
1 Department of Defense Futures studies , Faculty of Social Sciences , Command , and Military Staff of the Islamic Republic of Iran
2 PhD student of Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Master's degree in Defense Management, Command and Headquarters University of the Islamic Republic of Iran Army
چکیده [English]

This study was conducted in order to identify the causes and factors of future wars in the West Asia region using the method of layered analysis of causes. First, the documents related to the subject were studied and reviewed. Then the concepts and words counted through a questionnaire to the sample community consisting of 66 experts were presented and the data obtained using SPSS and Excel software and descriptive statistical methods (calculation of mean and variance) and inference (estimation of confidence interval and calculation of statistics) chi-square test) was analyzed. Considering that the layered analysis of causes includes four layers of litany, causal systems, discourse (worldview) and myth or metaphor, to divide the causes in each of the layers from the duration of their being the cause of war and the number of opinions of the respondents regarding the correlation of future wars These components were used. Finally, by obtaining the opinions of the experts, the most important types of future wars were classified as hybrid wars, network-based war, influence-based war, and soft war. According to the findings, the most important causes of future wars in the West Asian region in the first layer (litany level) are power seeking, revenge and access to nuclear energy; In the second layer (level of social systems), the causes of occurrence in politics, technology and economy; In the third layer (worldview) the causes of religion, ideology and religion and in the fourth layer (metaphor or myth) language, self-conceit and different religious sects were classified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causes of War
  • Causal layered Analysis
  • Futures studies
  • West Asia region