رفتار ژئوپلیتیکی ترکمنستان در برابر ایران؛ تاختن اسب روی لبه‏ی تیغ

نویسنده

چکیده

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوری‏های تازه استقلال‏یافته‏ی آسیای مرکزی، همواره این سؤال مطرح بوده که این کشورها چه رویکردی در قبال ایران اتخاذ خواهند نمود. با توجه به نقش پایدارتر عوامل و ملاحظات ژئوپلیتیکی نسبت به سایر عوامل تعیین‏کننده‏ی رفتار عملی کشورها، هدف این مقاله ارزیابی رفتار ژئوپلیتیکی ترکمنستان در قبال جمهوری اسلامی ایران است. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد که ترکمنستان با در نظر گرفتن تمامی فرصت‏ها و محدودیت‏های ژئوپلیتیکی خود، همواره از الگوی رفتاری محافظه‏کارانه و مسالمت‏جویانه در برابر ایران پیروی خواهد کرد؛ با این وجود، در مورد برخی مسائل اساسی و بنیادین مانند ترانزینت انرژی و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که به میزان زیادی تعیین‏کنند‏ه‏ی نقش ایران در آینده‏ی منطقه نیز هستند، ملاحظات جمهوری اسلامی ایران را در نظر نخواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها