دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، بهمن 1390 (117) 
نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی در راهبرد جنگ‏طلبانه‏ی عراق

چمران بویه؛ مراد کاویانی‏ راد؛ مراد کاویانی‏ راد؛ رضا جنیدی


تحلیل ژئوپلیتیک سوریه: بستری برای تدوین سیاست خارجی ایران در خاورمیانه

کاظم ذوقی بارانی؛ روح‏ا... قادری کنگاوری؛ روح‏ا... قادری کنگاوری؛ محمدرضا فراتی