نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی در راهبرد جنگ‏طلبانه‏ی عراق

نویسندگان

چکیده

کشورها به‏منظور حفظ و توسعه‏ی قدرت ملی و نیز دستیابی به اهداف تعیین شده‏ی خود اقدام به تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی در پیوند با دیگر قدرت‏های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای می‏کنند. از این‏رو، نظام‏های سیاسی کوشیده‏اند تا از طریق تصرف یا نفوذ در سرزمین‏هایی که می‏تواند مکمل ژئوپلیتیک آنها باشد، از یک‏سو اقدام به رفع تنگناهای ژئوپلیتیکی (محدودیت سرزمین و منابع) و از سوی دیگر، به افزایش وزن ژئوپلیتیکی خود اقدام کنند. تنگناهای ژئوپلیتیکی، کشورها را در موقعیتی قرار می‏دهد که برای رفع معضل فضایی ـ سرزمینی خود لاجرم دست به اقدامات و راهبرد‏های جبرانی همچون جنگ بزنند. کشور عراق است به‏لحاظ ساختگی بودنش وارث تنگناهای ژئوپلیتیکی عمده‏ای از جمله، ناکارامدی کرانه‏های جنوبی‏اش در خلیج فارس برای دسترسی به آب‏های آزاد است. از این‏رو، عراق چه در زمان رژیم بعث و چه در زمان حکومت جدید آن همواره در پی حل معضل ژئوپلیتیکی خود بوده است. در این راستا، این کشور مبادرت به دو جنگ منطقه‏ای با کشورهای ایران و کویت در زمان حکومت صدام نمود. تکاپوهای ژئوپلیتیکی عراق پس از سقوط صدام و در زمان حکومت جدید نیز موجب تشدید مجدد تنش‏های مرزی عراق با ایران و کویت شده است. این مقاله به تشریح این مسأله می‏پردازد که تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در عدم دسترسی آسان به آب‏های آزاد باعث شده است که حاکمان بغداد چه در زمان رژیم بعث و چه در زمان حکومت جدید راهبرد ژئوپلیتیکی خود را بر مبنای تحصیل سرزمین و توسعه‏ی فضایی حیاتی تعریف کنند.

کلیدواژه‌ها