تهدیدها و فرصت‏های امنیتی ایران پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر نظریه‏ ی امنیتی بوزان)

نویسندگان

چکیده

مقاله ‏ی حاضر، با اتخاذ رویکرد تحلیلی – تبیینی و با بهره ‏گیری از نظریه‏ی امنیتی بوزان، می‏ کوشد تا به بررسی تهدیدها و فرصت‏های امنیتی ایران در ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته و فرایند سیاستگذاری ایران در برخود با تهدیدها و فرصت‏ها را در دهه ‏های آغازین هزاره‏ ی سوم میلادی مورد ارزیابی قرار دهد. یافته‏های تحقیق حاکی از، آن است که؛ سیاست‏های اعمالی ایران، از جمله سیاست «بی‏طرفی فعال» برای کشوری با موقعیت ایران سیاست مطلوبی نیست. به عبارت دیگر، به نظر می‏رسد وجود عواملی مانند: تنوع گفتمانی در سطح داخلی، فقدان تعریف شفاف از منافع ملی، وجود مراکز متعدد مؤثر در سیاست خارجی، نبود توازن و اولویت‏بندی در اهداف ملی و عدم شناخت صحیح فرصت‏ها و تهدیدها، باعث شده است تا دستگاه سیاستگذاری امنیتی ایران نتواند در مقطع زمانی پس از یازده سپتامبر، توفیقات قابل توجهی را کسب نماید.

کلیدواژه‌ها