دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، بهمن 1391 (118) 
سیاست خارجی دولت اسلامی، اولویت صلح یا اولویت جنگ؟

علیرضا صدرا؛ حسینعلی یارخی جوشقانی؛ حسینعلی یارخی جوشقانی